Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego.

RBIiR. 6730.82.2012.AK


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 11 grudnia 2012 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego 

Zgodnie z art. 61§ 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku
z art. 53 ust. 1 ustawy     o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2012 poz. 647) Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że na wniosek Pani Elżbiety Kurdubskiej  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 342 i 343 w miejscowości Warząchewka Polska (obręb ewidencyjny Warząchewka Polska).
Działki bezpośrednio sąsiadujące z planowaną inwestycją: 344, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 994/10, 997/3, 995/6, 320/6, 321, 322, 323/1, 323/2, 324, 325, 992/8, 329, 330, 331, 366 (obręb Warząchewka Polska) oraz działka Lasów Państwowych położona w obrębie ewidencyjnym Łagiewniki.

W związku z powyższym informuję, że w terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia osoby będące stronami w przedmiotowej sprawie mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz składać wnioski i zażalenia w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek,  Włocławek,  ul. Królewiecka 7, budynek A, pokój nr 2 (parter) w godzinach pracy urzędu,
tj. poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30, we wtorek 7:30-16:00, piątek  7:30-15:00.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu realizacji inwestycji oraz w miejscowościach Pińczata, Łagiewniki, gm. Włocławek, Gołaszewo, Nakonowo, gm. Kowal, Grabówka, gm. Choceń, poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Włocławek i Urzędu Miasta Włocławek, Urzędu Gminy Kowal, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek, Urzędu Miasta Włocławek, Urzędu Gminy Kowal.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (11 grudnia 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (17 grudnia 2012, 12:07:18)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1157