Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 25.02.2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego.

RBRiGK.6733.1.2015.ŁK
 
 
 
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 25.02.2015 r. 
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) Wójt Gminy Włocławek zawiadamia się, że na wniosek ENERGIA Projektowanie Group Sp. z o.o. reprezentowany przez pełnomocnika Pana mgr inż. Wiktora Karłowskiego występującego w imieniu Inwestora ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: 
- budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi, dla zasilania w energię elektryczną altany przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 57, 47/13, 38/1, 20, 50/43, 50/44, 50/45, 50/47, 50/50, 50/57, 50/41 w miejscowości Dobra Wola (obręb ewidencyjny Dobra Wola) – gmina Włocławek.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia można 
zapoznawać się ze złożonym wnioskiem oraz składać wnioski i zażalenia w przedmiotowej sprawie w 
Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, 
a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek www.bip.gmina.wloclawek.pl

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Ewa Braszkiewicz (25 lutego 2015)
Opublikował: Michał Szymczak (27 lutego 2015, 12:56:44)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 914