Obwieszczenie Wójt Gminy Włocławek z dnia 18.08.2014 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: - budowie kanalizacji sanitarnej...

RBRiGK.6733.11.2014.ŁK
 
 
 
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 18.08.2014 r. 
w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego 
 
         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne i wydana została decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: 
- budowie kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 60, 61/75 położonych w miejscowości Nowa Wieś (obręb ewidencyjny Nowa Wieś) – gmina Włocławek. W związku z realizacją przedsięwzięcia pn. : „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Smólniku.” 
            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia można zapoznawać się ze złożonym wnioskiem oraz składać wnioski i zażalenia w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu. 
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek www.bip.gmina.wloclawek.pl

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (18 sierpnia 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (18 sierpnia 2014, 13:25:53)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 962