Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 01.10.2013 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego.

RBRiGK.6733.4.2013.ŁKOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 01.10.2013 r.
w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne i wydana została decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: 
- zmianie sposobu użytkowania (adaptacja i remont) istniejącej wiaty na potrzeby gromadzenia odpadów oraz zmiana sposobu użytkowania (adaptacja) części budynku świetlicy wiejskiej na część socjalno-biurową dla obsługi gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z utwardzeniem placu manewrowego oraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 3 położonej w miejscowości Poddębice (obręb Poddębice), gm. Włocławek
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z wydana decyzją w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pokój nr 2. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek www.bip.gmina.wloclawek.pl 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (3 października 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (3 października 2013, 10:26:48)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1182