Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w miejscowości Nowa Wieś od km 0+002,5 do km 0+500

 OGŁOSZENIE O PRZETRGU
NA WYKONANIE ROBÓT

1. Zamawiający:
Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel.  (054) 230-53-00
fax. (054) 230-53-53
e-mail:
rbiir@gmina.wloclawek.pl

2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 roku Nr 19 poz. 177 ze zmianami ) o wartości poniżej 60.000 Euro. 
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 2 bud. A za odpłatnością 10,00 zł + VAT po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w miejscowości Nowa Wieś od km
0+002,5 do km 0+500" (CPV 45.23.31.20-6)


Zakres robót obejmuje
a) wykonanie robót przygotowawczych – pomiarowych,
b) wykonanie robót ziemnych, 
c) przełożenie kabla telekomunikacyjnego kolidującego z projektowaną nawierzchnią na łącznej długości 182 m oraz ułożenie rur ochronnych dł. 16 m, 
d) wykonanie podbudowy jednowarstwowej z tłucznia kamiennego wapiennego – łączna powierzchnia 1933,4 m2, 
e) wykonanie warstwy profilowej o ilości 0,75kg/m2 o szerokości 3,6 na powierzchni 1925,2 m2.
f) wykonanie robót wykończeniowych – inwentaryzacji powykonawczej.

5. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.
6. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert wariantowych.
7. Osoba uprawniona do udzielania informacji jest Magdalena Korpolak - Komorowska  - Inspektor. d/s Inwestycji i dróg pok. nr 2 bud. B tel. (054) 230-53-37.
8. Termin wykonania zamówienia:  15.11.2006 r.
9. Opis warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy winni złożyć:
9.1. ofertę na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
9.2. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 350,00 zł, które może być wniesione w jednej z poniższych form:
- w pieniądzu na konto Zamawiającego: K.D.B.S Włocławek 53 9550 0003 2001 0070 0711 0001
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych
Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami: - oferowana cena wykonania zamówienia: 100 %.
12. Oferty należy składać w terminie do 11.10.2006 r. do godz 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy, budynek A pok. nr 5 . I piętro przy ul. Królewieckiej 7 we Włocławku.
13. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2006 r. godz. 9.15, budynek B - sala konferencyjna.
14. Termin związania ofertą – 30 dni od dnia otwarcia ofert.
15. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.
16. Ogłoszenie podlega wywieszeniu w miejscu publicznym (na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 oraz na stronach internetowych BIP Urzędu Gminy Włocławek i portalu UZP - www.portal.uzp.gov.pl.

Formularz SIWZ: pobierz

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz    


Wytworzył: Referat (26 września 2006)
Opublikował: Kamil Wieczorek (26 września 2006, 10:31:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 807

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij