Adaptacja budynku na bibliotekę z czytelnią w miejscowości Smólnik oraz budowa parkingu w Smólniku

OGŁOSZENIE O PRZETRGU
NA WYKONANIE ROBÓT

1. Zamawiający:
Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 roku Nr 19 poz. 177) o wartości do 60.000 Euro.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A za odpłatnością 30,00 zł + VAT po wystawieniu faktury przez Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia: „Adaptacja budynku na bibliotekę z czytelnią w miejscowości Smólnik oraz budowa parkingu w Smólniku”.
Zakres zamówienia:
Adaptacja budynku biblioteki z czytelnią:
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie przebić
- wykonanie posadzek
- malowanie zewnętrzne i wewnętrzne z naprawą tynków
- wykonanie toalety dla biblioteki i czytelni
- wykonanie instalacji c.o.

Budowa parkingu:
- wykonanie koryta z profilowaniem
- podbudowa gruntowa stabilizowana
- położenie nawierzchni z kostki typu Polbruk gr. 8 cm 

Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje specyfikacja istotnych warunków zamówienia i projekt techniczny znajdujący się do wglądu u Zamawiającego. Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Beata Obielecka - Kierownik Referatu Budownictwa, Inwestycji i Rolnictwa, tel. (054) 230-53-33. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: 30 maj 2006 r.
7.Opis warunków udziału w postępowaniu : Oferenci winni złożyć:
7.1. ofertę na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami,
7.2. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 2.000,00 zł , które może być wniesione w jednej z poniższych form:
- w pieniądzu na konto Zamawiającego nr 539550 0003 2001 0070 0711 0001
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami: - oferowana cena wykonania zamówienia: 100 %.
10. Oferty należy składać w terminie do 05.12.2005 r. do godz 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy , bud. A pok. nr 5 . I piętro ul. Królewieckiej 7 we Włocławku. 
11. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2005 r. godz. 10.30 – sala konferencyjna
12. Termin związania ofertą – 30 dni od dnia otwarcia ofert.
13. Ogłoszenie podlega wywieszeniu w miejscu publicznym (na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek.


Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz  


Wytworzył: Referat (21 listopada 2005)
Opublikował: Kamil Wieczorek (21 listopada 2005, 08:49:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 880

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij