Budowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki długości 756 mb.

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT

1. Zamawiający:
Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r., Nr 19 poz. 177) o wartość powyżej 60.000 EURO.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 2 bud. A za odpłatnością 30,00 zł + VAT po wystawieniu faktury przez Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia: Budowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki długości 756 mb.
Zakres zamówienia:

 • wykonanie robót ziemnych w gruncie III kategorii z wywozem nadmiaru ziemi poza teren budowy,
 • wykonanie warstwy odsączającej grubości 20 cm z piasku pod całą szerokością korony drogi i częściowo pod jezdnią wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z całkowitym doziarnieniem gr. 16 cm,
 • wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm,
 • wykonanie warstwy ścieralnej cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 2 cm,
 • wykonanie zjazdów gospodarczych,

  Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje specyfikacja istotnych warunków zamówienia i projekt techniczny - znajdujący się do wglądu u Zamawiającego. Osoba uprawniona do udzielania informacji jest Magdalena Korpolak-Komorowska - Inspektor d/s Inwestycji i dróg pok. nr 2 bud. A, tel. (054) 231-34-26.
  Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
  5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.
  6. Termin wykonania zamówienia: 22.11.2004 r.
  7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
  Oferenci winni złożyć:
  7.1. ofertę na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  7.2. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  8. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 1.500,00 zł, które może być wniesione w jednej z poniższych form:
  - w pieniądzu: na konto Zamawiającego: K.D.B.S. o/Włocławek, Nr 53 9550 0003 2001 0070 0711 0001
  - poręczeniach bankowych,
  - gwarancjach bankowych,
  - gwarancjach ubezpieczeniowych.
  Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
  9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
  - oferowana cena wykonania zamówienia: 100 %.
  10. Oferty należy składać w terminie do  21 września 2004 roku do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy, budynek A pok. nr 5, I piętro, przy ul. Królewieckiej 7 we Włocławku.
  11. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  21 września 2004 r. godz. 10.15, budynek B, I piętro, sala konferencyjna.
  12. Termin związania ofertą – 60 dni
  13. Ogłoszenie podlega wywieszeniu w miejscu publicznym (na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek.

  Wójt Gminy Włocławek

  Ewa Braszkiewicz  


 • Wytworzył: Referat (30 lipca 2004)
  Opublikował: Kamil Wieczorek (5 sierpnia 2004, 13:13:27)

  Ostatnia zmiana: brak zmian
  Liczba odsłon: 1113

  wersja do zapisu wersja do druku

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

  Zamknij