Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół...

Włocławek, dnia 2013-09-20 r.
Gmina Włocławek 
ul. Królewiecka  7
87-800 Włocławek
 
 
 
Nr post.: RBRiGK 271.1.34.2013
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie : "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Smólniku"- Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku "prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
 
ZAWIADOMIENIE 
o unieważnieniu postępowania 
 
Gmina Włocławek , działając zgodnie z art. 93 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo zamówień  publicznych  (tekst  jedn.:  Dz.  U.  z  2013  r.   poz.907  ),  zawiadamia  o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i modernizacją istniejącej oczyszczalni  ścieków  w  Smólniku"- Racjonalizacja  gospodarki  wodno-ściekowej   w  związku   z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku "prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
  
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ). 


Uzasadnienie 
W prowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta. Cena zaoferowana w złożonej przez Wykonawcę ofercie przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.
 
 
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pobierz skan... (131kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (20 września 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (20 września 2013, 11:27:28)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1275