Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Mostki- Murskod km O+126 do km 0+226


Włocławek, dnia 2013-09-10 r. 
 
 
 
Gmina Włocławek 
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
 
 
 
Nr post. : Znak: RBRiGK 271.1.31.2013
 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadani: Przebudowa drogi gminnej Mostki- Murskod km O+126 do km 0+226 
  
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE 
o unieważnieniu  postępowania 
 
 
 
Gmina Włocławek , działając zgodnie z art. 93 ust.3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Pra, zamówień publicznych  (tekst  jedn.:  Dz. U. z 2013  roku  poz. 907  ), zawiadamia o unieważnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa drogi gminnej Mostki - Mursk km 0+126 do km 0+226 
 
 
 
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. l pkt l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.907 ).
 
Uzasadnienie 
 
W prowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta. Cena zaoferowana w złożone przez  Wykonawcę  ofercie  przewyższała  kwotę,  jaką  Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 
 
 


W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pobierz skan (82kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (10 września 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (10 września 2013, 11:41:31)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1199