Ustny nieograniczony przetarg na na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Modzerowo

OGŁOSZENIE 
WÓJTA  GMINY  WŁOCŁAWEK 
                       
Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591z późn. zm./, art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst  jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz 651 z późn. zm /, § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz 2108 z późn. zm. /  
                                                          OGŁASZAM
ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w  miejscowości Modzerowo, oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działka nr 332/9 o pow. 26 500 m2, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym we Włocławku Księgę Wieczystą nr  WL1W/00036785/2, w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek. 
W aktualnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 18 UT –teren usług turystyki /zabudowa pensjonatowa, zaplecze sportowo-rekreacyjne, boiska, korty  tenisowe, pole golfowe/. 
W/w nieruchomość  jest wolna od wszelkich obciążeń. 
Cena wywoławcza do przetargu wynosi  238 000,00 zł.
Wadium 10 % ceny wywoławczej -  23 800,00  zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2012  o godzinie 12 00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7  -sala konferencyjna.

Postąpienie nie niższe niż 1 % ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
Do sprzedaży w/w nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54 , poz. 535 ze zm./. Należny podatek VAT 
zostanie doliczony  do wylicytowanej w przetargu ceny kupna. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić w kasie  tutejszego Urzędu Gminy bądź na konto KDBS 69 9550 0003 2001 0070 0711 0004  nie później niż 3 dni przed dniem przeprowadzenia przetargu. 
Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazane konto. 
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty: 
  • osoby fizyczne – dowód osobisty, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, 
  • osoby prawne i jednostki  organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru / ważny 3 miesiące/, pełnomocnictwa, dowody tożsamości  osób reprezentujących podmiot. 
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu. W przypadku uchylania się przez tę osobę od  zawarcia umowy lub nie uiszczenia należności w wyznaczonym terminie wadium ulegnie przepadkowi na rzecz sprzedającego. 
O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 
1 miesiąca  od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi wszystkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu w tym koszty  wyceny, ogłoszenia   oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej. Działająca w imieniu Wójta Gminy Włocławek, Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z  ważnych powodów – art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zmianami /. Szczegółowych  informacji dotyczących  przetargu udziela inspektor d/s gospodarki gruntami Maria Maciaszek w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek , pok. nr 1 tel . 54 2305336 w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Referat RBIiR (16 października 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (16 października 2012, 19:52:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1588