Przetarg: „Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 719 946,00 PLN"

1.Zamawiający: Gmina Włocławek 
ul. Królewiecka 7,  
87-800 Włocławek
tel. (054) 230-53-00        
fax. (054) 230-53-53  
e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl
 
2. Przetarg  nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zmianami ) , o  wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 wydanych na podstawie art. 11 ust 8 
 
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A  za odpłatnością 10,0 zł + VAT po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego  lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl 
 
4. Określenie  przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :. 
4.1 „Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  w kwocie  1 719 946,00 PLN  
 
 
4.1.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  w kwocie  1 719 946,00 PLN  
 
Zamówienie dotyczy udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie  1 719 946,00 PLN      ( słownie: jeden milion siedemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych ) z terminem spłaty  do 30 października 2026 roku 

Czytaj całość...(PDF) (244kB) pdf
SIWZ 05.09.2012 r. (289kB) word
Wyjaśnienie do SIWZ 25.09.2012 r. (25kB) word
Wyjasnienia do SIWZ 28.09.2012.doc (40kB) word

metryczka


Wytworzył: Kierownik Referatu RBIR - Magdalena Korpolak Komorowska (4 września 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (4 września 2012, 13:01:47)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (22 listopada 2012, 17:11:29)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2755