Przetarg: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie 1 057 495,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2012 rok


ZAMAWIAJĄCY
 
Gmina Włocławek 
ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek
tel. (054) 230-53-00        fax. (054) 230-53-53 
e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl


Formularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl zakładka „przetargi własne urzędu”
 
Rozdział  II.  Tryb udzielania zamówienia:
 
Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010  roku Nr 113, poz. 759 ze zmianami ) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks Cywilny.Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia  ( art. 36, ust.1 pkt. 3):
 
III.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego : Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie    1 057 495,00  PLN  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2012 rok
  
Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych ( CPV) :
66 11 30 00 5 – usługi udzielenia kredytu

Czytaj całość... (985kB) pdf

Pobierz SIWZ (288kB) word
Pobierz uchwałę Rady Gminy Włocławek (248kB) pdf
 metryczka


Wytworzył: Kierownik Referatu RBIR - Magdalena Korpolak Komorowska (28 sierpnia 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (28 sierpnia 2012, 10:51:28)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (22 listopada 2012, 17:12:15)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1791