Przetarg:Przebudowa drogi gminnej Mostki – Mursk - Etap II od km 0+226 do km 1+056

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E 
O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT 
 
1. Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7,  87-800 Włocławek 
tel. (054) 230-53-00        fax. (054) 230-53-53  e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl 

2. Przetarg  nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zmianami ) , o  wartości zamówienia 
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A  za odpłatnością 10,0 zł + VAT po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego  lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl 

4. Określenie  przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :. 

4.1 „Przebudowa drogi gminnej Mostki – Mursk - Etap II od km 0+226 do km 1+056”. 
    
Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych ( CPV) : 
45 10 00 00 -8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
45 23 31 20 -6  - Roboty w zakresie budowy dróg 

Rodzaj zamówienia : roboty budowlane  


Załączniki do przetargu:

metryczka


Wytworzył: Referat RBIiR (18 maja 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (18 maja 2012, 10:56:05)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (18 maja 2012, 11:10:24)
Zmieniono: Aktualizacja plików

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1708