Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcją chemiczno- ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)


Instytucja zamawiająca

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Gmina Włocławek 
Adres pocztowy: Włocławek, ul. Królewiecka 7
Miejscowość: Włocławek 
Kod pocztowy: 87-800 
Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: Gmina Włocławek Referat Budownictwa Inwestycji i Rolnictwa
Tel.: +54 2305300
Osoba do kontaktów: Magdalena Korpolak- Komorowska
E-mail: rbiir@gmina.wloclawek.pl Faks: +54 2305353
Adresy internetowe: http://www.gmina.wloclawek.pl

Przedmiotem zamówienia jest Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcją chemiczno- ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie Samochód będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ . W celu zakupu nowoczesnego i bardzo dobrze wyposażonego wozu strażackiego określone zostały parametry i warunki techniczne jakim musi odpowiadać pojazd . Z uwagi na
konieczność prawidłowego funkcjonowania zakupionego samochodu w przyszłości, a także
koszty eksploatacyjne określona została koncepcja techniczno-technologiczna pojazdu
przedstawiona w Załączniku nr1 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia musi spełniać:

1) wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm i przepisów ochrony
środowiska, w tym przede wszystkim:
a) ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 27 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.
908 ze zm.)
b) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP z dnia 20 czerwca
2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów
do użytkowania. (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z 2007 r.) z pózn. zmianami.

2) posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane przez jednostkę
badawczo-rozwojowa Państwowej Straży Pożarnej wskazana przez ministra właściwego do
spraw wewnętrznych, upoważnioną do wydawania, zmiany, kontroli i cofania
dopuszczenia, na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
RP z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z póz zmianami ).

Czytaj całość... (141kB) pdf
SIWZ 17.05.2012.doc (356kB) word
OSP_Kruszyn_17.05.2012.doc (188kB) word
Wyjaśnienia do SIWZ.doc (34kB) word

metryczka


Wytworzył: Referat RBIiR (17 maja 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (17 maja 2012, 20:18:24)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (20 czerwca 2012, 15:53:29)
Zmieniono: Dodano wyjaśnienie do siwz

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2484