Przetarg: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smólnik- Kosinowo - Stasin – Wistka Szlachecka - nawierzchnia asfaltowa- dł. 900 mb Gmina Włocławek

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E 
O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT   
 
1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7,  87-800 Włocławek
tel. (054) 230-53-00        fax. (054) 230-53-53  e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl 

2. Przetarg  nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zmianami ) , o  wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A  za odpłatnością 10,0 zł + VAT po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego  lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl

4. Określenie  przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :.
4.1 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smólnik- Kosinowo - Stasin – Wistka Szlachecka - nawierzchnia asfaltowa- dł. 900 mb  Gmina Włocławek”
 
Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych ( CPV) :
45 10 00 00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
45 23 31 20 -6  - Roboty w zakresie budowy dróg
Rodzaj zamówienia : roboty budowlane 
 
4.1.1 Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smólnik- Kosinowo - Stasin – Wistka Szlachecka - nawierzchnia asfaltowa- dł. 900 mb  Gmina Włocławek”.
  
4.1.1.1. Przedmiotem zamówienia  jest przebudowa drogi gminnej Smólnik - Kosinowo - Stasin - Wistka Szlachecka polegająca na ułożeniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej. Droga stanowi połączenie drogi krajowej nr 62 z drogą powiatową nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku o długości 900 m. Droga łączy miejscowości Smólnik - Kosinowo - Stasin - Wistka Szlachecka.
 
Powierzchnia jezdni wraz ze skrzyżowaniami –3277,6 m2,
 
Zakres robót ujętych w kosztorysie obejmuje:
 1. wykonanie zaklinowania podbudowy o grubości średniej 4 cm z kruszywa wapienno-żwirowego oraz  warstwy ścieralnej jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm, 
 2. ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych, 
 3. plantowanie wykończeniowe poboczy gruntowych, 
 4. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 
 
Szczegółowy zakres robót został określony w projektach  budowlanych , przedmiarze robót  w kosztorysach ofertowych oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Projekt budowlany, kosztorysy ofertowe i przedmiary robót dostępne są na stornie internetowej Urzędu Gminy Włocławek : www.gmina.wloclawek.pl – link Przetargi własne urzędu  oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego .
 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 
6. Wykonawca  może powierzyć wykonanie części lub całości zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że wskaże w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom.
 
7. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej
 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
 
8.Termin wykonania zamówienia :
 
Rozpoczęcie : 3 dni od dnia zawarcia umowy
Zakończenie:  do 10.08.2012   
 
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia i zmiany umowy w tym zakresie w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczególności w sytuacji:
 • wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonywania umowy, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, 
 • wystąpienia siły wyższej. 
 • zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług 
 
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
 
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp :
 
9.1  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; nie dotyczy
 
- warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę , jeżeli złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
9.1.1 
 • posiadają wiedzę  i doświadczenia; 
 • warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału         w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie  roboty budowlane w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa dróg o nawierzchni bitumicznej  niezbędnych do  spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia . Wymagane minimum 2 roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy dróg o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN ( brutto), wykonane w ramach różnych kontraktów z podaniem daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dokumentu, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( np. referencje, protokoły odbioru) . 
 
9.1.2. 
 • dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym 
 • warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia  będzie dysponował sprzętem o następujących parametrach techniczno- eksploatacyjnych : 
a) wytwórnią mieszanek mineralno-asfaltowych wyposażoną w jedną otaczarkę o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym z możliwością podgrzewania kruszywa. Otaczarka musi być wyposażona w automatyczny dozownik stabilizatora. Wydajność otaczarki nie mniejsza niż 50 Mg/h. – 1 szt., lokalizacja wytwórni musi zapewnić spełnienie wymagań technologicznych tj. dowóz mieszanki mineralno–bitumicznej w ciągu 2 godzin od załadunku do momentu wbudowania;

b) układarką mas bitumicznych – min. 1 szt.;

c) skrapiarką lepiszcza wyposażoną w urządzenie pomiarowe oraz mechanizmy regulacyjne, które zapewniają równomierne rozłożenie lepiszcza w kierunku podłużnym i poprzecznym – min. 1 szt.;

d) walcem statycznym samojezdnym min. 10 t. - min. 1 szt.,

e) walcem wibracyjnym samojezdnym min. 7,5 t. - min. 1 szt.,

f) koparką gąsienicową o poj. łyżki min. 0,40 m3 - min. 1 szt.,

g) koparką jednonaczyniową kołową min. 0,60 m3 1 min. 1 szt., 

h) samochodem samowyładowczym do 5 t – min. 1 szt.,

i) samochodem samowyładowczym 10-15 t – min. 1 szt.

j) równiarką samojezdną min. 74 kW/100 KM - min. 1 szt.,

k) frezarką do nawierzchni – 1 szt;

l) laboratorium wyposażonym, w co najmniej kolumnę ekstrakcyjną, aparat Proctora oraz formę z ubijakiem Marshala i sondę do badania wskaźnika zagęszczenia robót ziemnych i podłoża
 
9.1.2.1. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
 - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- Kierownik budowy  -  1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń ( kserokopia uprawnień z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243,poz. 1623 ze zmianami)   - wymagane min. pięcioletnie doświadczenie w funkcji kierownika budowy  .
- 1 osoba z uprawnieniami do kierowania ruchem podczas realizacji zamówienia wydanymi przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie musi być to osoba dodatkowa.
- Kierowca – 1 osoba z uprawnieniami 
- 3 pracowników fizycznych
oraz  złoży oświadczenie, że osoby te posiadają uprawnienia wskazane w wykazie .
Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394, z późn. zm.).
 
9.1.3.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 
 - warunek ten zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada :
a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż   200 000,00 zł – informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , w którym Wykonawca posiada rachunek , potwierdzającej wysokość posiadanych środków  finansowych  lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej      z przedmiotem zamówienia na min. 200 000,00 zł – opłacone polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego , że Wykonawca jest ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej.
 
9.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.
      
9.2.1. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie  
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach  wymienionych w SIWZ.Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 
 
9.2.2. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana zostanie za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy Pzp .
 
9. 3.  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp ( oświadczenie z art. 24) .  
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , każdy z warunków określonych w pkt 9.1.1 do 9.1.3.  winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie . Warunek określony w pkt 9.3. powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie . Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów , które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełnienia warunku poprzez wskazanie części zamówienia , jaką powierzy podwykonawcom.
 
9.4. Zamawiający odrzuca ofertę, która:

1) jest niezgodna z ustawą
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
 
10. Informacje na temat wadium
 
1) Oferta winna być zabezpieczona  wadium dla zamówienia podstawowego w wysokości  1 500,00 zł, które może być wniesione w jednej z poniższych form:
w pieniądzu : na konto Zamawiającego  :
BOŚ 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052   - przed upływem terminu składania ofert Zamawiający udokumentuje wyciągiem z konta potwierdzenie wpłaty wadium przez Wykonawcę.
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach  ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych  przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póź  zm. ).

2). Sposób przekazania: dołączone w oryginale do oferty przed upływem terminu składania ofert.
-Wadium złożone w oryginale do oferty wyczerpuje postawiony warunek. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
-Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 

3). Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.

4).Zamawiający zwraca  wadium zgodnie z art. 46 ust 1-4 ustawy Pzp.

5).Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach , o których mowa w art. 46 ust 4a i ust 5  ustawy Pzp.

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
 
1).Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie oferowana cena oferty 100 %
2). Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych.
3). Oferta ta otrzyma 100 punktów.
4). Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według wzoru wymienionego w rozdziale XIV SIWZ :
5). Obliczenia dokonywane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
 
12.Miejsce i termin składania ofert
1).Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7,
87-800 Włocławek , sekretariat – pokój nr 5 (piętro).
2).Ofertę należy złożyć do dnia  2012-06-01 roku godz. 9.00 .
 
13. Termin związania ofertą
1). Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3). W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony w sposób określony w art. 85 ust 2 , 3 i 4 ustawy Pzp
4) Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy Pzp). 

14.Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
 
15. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej , na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zamówień
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 
16. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
 
17. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 i 4 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
 
Zamawiający  nie przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7   ustawy Pzp.
 
18. Osoba uprawniona do udzielania informacji jest
a) Magdalena Korpolak- Komorowska   Kierownik Referatu Budownictwa  Inwestycji i Rolnictwa pok. nr 8 bud. B tel. 230-53-37
 
19. Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
20. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 2012-06-01 roku godz. 9.15, budynek B- sala konferencyjna .
 
21.Ogłoszenie podlega opublikowaniu poprzez : wywieszenie w miejscu publicznym( na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7, na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek. www.gmina.wloclawek.pl - i Biuletynie Zamówień Publicznych UZP www.uzp.gov.pl  w dniu 2012-05-16   
 
Sporządził: 
Magdalena Korpolak- Komorowska 
Kierownik Referatu RBIiR 

SIWZ 2012.05.16.doc (360kB) word
Załączniki do SIWZ 16.05.2012.doc (90kB) word

metryczka


Wytworzył: Referat RBIiR (16 maja 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (16 maja 2012, 23:10:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1586