Przebudowa dróg - ulic w miejscowościach Kruszyn i Nowa Wieś : ul. Szmaragdowa, ul. Ametystowa , ul. Diamentowa Gmina Włocławek

  
O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E 
O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT 
  
1. Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7,  87-800 Włocławek 
tel. (054) 230-53-00        fax. (054) 230-53-53  e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl 

2. Przetarg  nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zmianami ) , o  wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A  za odpłatnością 10,0 zł + VAT po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego  lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl 

4. Określenie  przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :. 

4.1 „Przebudowa dróg - ulic w miejscowościach  Kruszyn i Nowa Wieś : ul. Szmaragdowa, ul. Ametystowa , ul. Diamentowa Gmina Włocławek „ 
  
Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych ( CPV) : 
45 10 00 00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
45 23 31 20 -6  - Roboty w zakresie budowy dróg 
Rodzaj zamówienia : roboty budowlane  
  
4.1.1 Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pod nazwą: „„Przebudowa dróg - ulic w miejscowościach  Kruszyn i Nowa Wieś : ul. Szmaragdowa, ul. Ametystowa , ul. Diamentowa Gmina Włocławek „ 
  
4.1.1.1. Przedmiotem zamówienia  jest przebudowa odcinka ulicy Szmaragdowej w m. Kruszyn i Nowa Wieś, gmina Włocławek. Długość odcinka ulicy do przebudowy – dł. 265 m od km 0+050 do 0+315. 
Powierzchnia jezdni –1225,2 m2. 
  
Zakres robót ujętych w kosztorysie obejmuje: 
 1. wykonanie robót przygotowawczych – roboty pomiarowe, usunięcie i wywiezienie humusu, wycinka drzewa, 
 2. montaż 2 wpustów ściekowych wraz z włączeniem do istniejących studni, 
 3. wykonanie robót ziemnych wraz z wywiezieniem gruntu, 
 4. plantowanie terenu, 
 5. ustawienie krawężników betonowych, 
 6. wykonanie warstwy odsączającej z piasku, 
 7. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego wapienno-żwirowego stabilizowanego mechanicznie – materiał Inwestora, 
 8. oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową, 
 9.  wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 4 cm, 
 10. umocnienie poboczy tłuczniem kamiennym twardym- materiał Wykonawcy, 
 11. ustawienie znaków pionowych, 
 12. regulacja wysokościowa urządzeń obcych, 
 13. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 
Mieszankę z kruszywa wapienno-żwirowego dostarcza Inwestor 
  
4.1.1.2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka ulicy Ametystowej w m. Nowa Wieś, gmina  Włocławek. Długość odcinka ulicy do przebudowy – 205,5 m. 
Powierzchnia jezdni – 1007,0 m2. 
  
Zakres robót ujętych w kosztorysie obejmuje: 
 1. wykonanie robót przygotowawczych – roboty pomiarowe, rozebranie kolidujących elementów nawierzchni wraz z usunięciem gruzu, 
 2. montaż 2 wpustów ściekowych wraz z włączeniem do istniejących studni, 
 3. wykonanie robót ziemnych wraz z wywiezieniem gruntu, 
 4. ustawienie krawężników betonowych oraz wykonanie ścieku przykrawężnikowego, 
 5. wykonanie warstwy odsączającej z piasku, 
 6. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego wapienno-żwirowego stabilizowanego mechanicznie- materiał Inwestora , 
 7. oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową, 
 8. wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 4 cm, 
 9. ustawienie znaków pionowych, 
 10. regulacja wysokościowa urządzeń obcych, 
 11. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 
  
Mieszankę z kruszywa wapienno-żwirowego dostarcza Inwestor 
  
4.1.1.3. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka ulicy Diamentowej w m. Nowa Wieś gmina Włocławek. Długość odcinka ulicy do przebudowy – 92,5 m. 
Powierzchnia jezdni – 451,4 m2. 
  
Zakres robót ujętych w kosztorysie obejmuje: 
 1. wykonanie robót przygotowawczych – roboty pomiarowe, rozebranie kolidujących elementów nawierzchni wraz z usunięciem gruzu, 
 2. montaż 2 wpustów ściekowych wraz z włączeniem do istniejących studni, 
 3. wykonanie robót ziemnych wraz z wywiezieniem gruntu, 
 4. ustawienie krawężników betonowych, 
 5. wykonanie warstwy odsączającej z piasku, 
 6. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego wapienno-żwirowego stabilizowanego mechanicznie- materiał Inwestora 
 7. oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową, 
 8. wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 4 cm, 
 9. ustawienie znaków pionowych, 
 10. regulacja wysokościowa urządzeń obcych, 
 11. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 
Mieszankę z kruszywa wapienno-żwirowego dostarcza Inwestor 
  
Szczegółowy zakres robót został określony w projektach  budowlanych , przedmiarze robót  w kosztorysach ofertowych oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Projekt budowlany, kosztorysy ofertowe i przedmiary robót dostępne są na stornie internetowej Urzędu Gminy Włocławek : www.gmina.wloclawek.pl – link Przetargi własne urzędu  oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego . 
  
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
  
6. Wykonawca  może powierzyć wykonanie części lub całości zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że wskaże w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom. 
  
7. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej 
  
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej 
    
8.Termin wykonania zamówienia : 
  
Rozpoczęcie : 3 dni od dnia zawarcia umowy 
Zakończenie:  do 30.08.2012    
  
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia i zmiany umowy w tym zakresie w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczególności w sytuacji: 
 • wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonywania umowy, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, 
 • wystąpienia siły wyższej. 
 • zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług   
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 
  
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp : 
  
9.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; nie dotyczy 
 • warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę , jeżeli złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych   
9.1.1 
 • posiadają wiedzę  i doświadczenia; 
 • warunek ten zostanie spełniony , jeśli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie  roboty budowlane w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa dróg o nawierzchni bitumicznej  niezbędnych do  spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia. Wymagane minimum 2 roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy dróg o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN ( brutto), wykonane w ramach różnych kontraktów  z podaniem daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dokumentu, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej         i prawidłowo ukończone ( np. referencje, protokoły odbioru) . 
  
9.1.2. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym 
  
- warunek ten zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia  będzie dysponował sprzętem o następujących parametrach techniczno- eksploatacyjnych : 

a) wytwórnią mieszanek mineralno-asfaltowych wyposażoną w jedną otaczarkę o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym z możliwością podgrzewania kruszywa. Otaczarka musi być wyposażona w automatyczny dozownik stabilizatora. Wydajność otaczarki nie mniejsza niż 50 Mg/h. – 1 szt.,lokalizacja wytwórni musi zapewnić spełnienie wymagań technologicznych tj. dowóz mieszanki mineralno –bitumicznej w ciągu 2 godzin od załadunku do momentu wbudowania; 

b) układarką mas bitumicznych – min. 1 szt.; 

c) skrapiarką lepiszcza wyposażoną w urządzenie pomiarowe oraz mechanizmy regulacyjne, które zapewniają równomierne rozłożenie lepiszcza w kierunku podłużnym i poprzecznym – min. 1 szt.; 

d) walcem statycznym samojezdnym min. 10 t. - min. 1 szt., 

e) walcem wibracyjnym samojezdnym min. 7,5 t. - min. 1 szt., 

f) koparką gąsienicową o poj. łyżki min. 0,40 m3 - min. 1 szt., 

g) koparką jednonaczyniową kołową min. 0,60 m3 1 min. 1 szt., 

h) samochodem samowyładowczym do 5 t – min. 2 szt., 

i) samochodem samowyładowczym 10-15 t – min. 2 szt. 

j) równiarką samojezdną min. 74 kW/100 KM - min. 2 szt., 

k) frezarką do nawierzchni – 1 szt; 

l) laboratorium wyposażonym, w co najmniej kolumnę ekstrakcyjną, aparat Proctora oraz formę z ubijakiem Marshala i sondę do badania wskaźnika zagęszczenia robót ziemnych i podłoża 
  
9.1.2.1. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia 
 • warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
 • Kierownik budowy  -  1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń ( kserokopia uprawnień z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243,poz. 1623 ze zmianami)  prawa budowlanego - wymagany min. pięcioletnie doświadczenie w funkcji kierownika budowy  . 
 • 1 osoba z uprawnieniami do kierowania ruchem podczas realizacji zamówienia wydanymi przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie musi być to osoba dodatkowa. 
 • Kierowca – 1 osoba z uprawnieniami  
 • 5  pracowników fizycznych 
oraz  złoży oświadczenie, że osoby te posiadają uprawnienia wskazane w wykazie . 

Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394, z późn. zm.). 
  
9.1.3.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
 • warunek ten zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada : 
a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż   450 000,00 zł – informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , w którym Wykonawca posiada rachunek , potwierdzającej wysokość posiadanych środków  finansowych  lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. 200 000,00 zł – opłacone polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego , że Wykonawca jest ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej. 

9.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. 
       
9.2.1. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie   
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ.Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.  
  
9.2.2. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana zostanie za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy Pzp . 

9.3.  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp ( oświadczenie z art. 24) .   
  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , każdy z warunków określonych w pkt 9.1.1 do 9.1.3.  winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie . Warunek określony w pkt 9.3. powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie . Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów , które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełnienia warunku poprzez wskazanie części zamówienia , jaką powierzy podwykonawcom. 
  
9.4. Zamawiający odrzuca ofertę, która: 
 1. jest niezgodna z ustawą 
 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp 
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert 
 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny 
 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 
 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów   
10. Informacje na temat wadium 

1) Oferta winna być zabezpieczona  wadium dla zamówienia podstawowego w wysokości  3 500,00 zł,     które może być wniesione w jednej z poniższych form: w pieniądzu : na konto Zamawiającego  : BOŚ 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052   - przed upływem terminu składania ofert Zamawiający udokumentuje wyciągiem z konta potwierdzenie wpłaty wadium przez Wykonawcę.
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
 • gwarancjach bankowych, 
 • gwarancjach  ubezpieczeniowych 
 • poręczeniach udzielanych  przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póź  zm. ). 
2) Sposób przekazania: dołączone w oryginale do oferty przed upływem terminu składania ofert. 
 • Wadium złożone w oryginale do oferty wyczerpuje postawiony warunek. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 
 • Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 
3) Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty. 

4) Zamawiający zwraca  wadium zgodnie z art. 46 ust 1-4 ustawy Pzp. 

5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach , o których mowa w art. 46 ust 4a i ust 5  ustawy Pzp. 

11.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
  
1) Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie oferowana cena oferty 100 % 

2) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych. 

3) Oferta ta otrzyma 100 punktów. 

4) Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według wzoru wymienionego w rozdziale XIV SIWZ : 

5) Obliczenia dokonywane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 
  
12. Miejsce i termin składania ofert 

1).Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, 
87-800 Włocławek , sekretariat – pokój nr 5 (piętro). 

2).Ofertę należy złożyć do dnia  2012-05-09 roku godz. 9.00 . 
  
13. Termin związania ofertą 

1). Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3). W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony w sposób określony w art. 85 ust 2 , 3 i 4 ustawy Pzp 

4) Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy Pzp). 
  
14. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej; 
  
15. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej , na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zamówień 
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
  
16. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 
  
17. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 i 4 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 
  
Zamawiający  nie przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7   ustawy Pzp. 
  
18.  Osoba uprawniona do udzielania informacji jest 
a) Magdalena Korpolak- Komorowska   Kierownik Referatu Budownictwa  Inwestycji i Rolnictwa pok. nr 8 bud. B tel. 230-53-37 
  
19. Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
  
20. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 2012-05-09 roku godz. 9.15, budynek B- sala konferencyjna . 
  
21. Ogłoszenie podlega opublikowaniu poprzez : wywieszenie w miejscu publicznym( na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7, na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek. www.gmina.wloclawek.pl - i Biuletynie Zamówień Publicznych UZP www.uzp.gov.pl  w dniu 2012-04-24    
  
  
Włocławek, 2012-04-24

metryczka


Wytworzył: Referat RBIiR (24 kwietnia 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (24 kwietnia 2012, 09:36:31)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (27 kwietnia 2012, 13:12:19)
Zmieniono: Aktualizacja załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2155