Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót: „ Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łagiewniki”

 
O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E 
O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT 
 
1.  Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7,  87-800 Włocławek 
tel. (054) 230-53-00        fax. (054) 230-53-53  e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl 

2. Przetarg  nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zmianami ) , o  wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A  za odpłatnością 10,0 zł + VAT po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego  lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl 

4. Określenie  przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :. 

4.1 „ Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łagiewniki” 
  
 4.1.1 Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pod nazwą: „ Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łagiewniki” 
  
 4.1.1.1. Przedmiotem zamówienia  jest modernizacja i remont świetlicy  wiejskiej w miejscowości Łagiewniki  na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr  100/2  . 
  
Zakres prac robót budowlanych obejmuje : 
  
Rozbiórka pokrycia dachowego z eternitu, wywóz i utylizację materiału z rozbiórki, Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachówki, Obróbki dachowej wraz  z montażem rynien  i rur spustowych, Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, Wykonanie sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych niepalnych wraz z  ociepleniem z wełny mineralnej jako przegroda ppoż. Przemurowanie uszkodzonego i przepalonego komina spalinowego, Rozbiórka istniejącego zadaszenia  nad wejściem i wykonanie nowego – odkryty ganek. 
  
Szczegółowy zakres robót został określony w projekcie budowlanym, w kosztorysach ofertowych oraz niniejszej SIWZ. Projekt budowlany oraz  kosztorysy ofertowe i przedmiary robót dostępne są na stornie internetowej Urzędu Gminy Włocławek : www.gmina.wloclawek.pl – link Przetargi własne urzędu  oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego . 
  
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
  
6. Wykonawca  może powierzyć wykonanie części lub całości zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że wskaże w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom. 
  
7. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej 
  
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej   
  
8. Termin wykonania zamówienia : 
  
Rozpoczęcie : 3 dni od dnia zawarcia umowy 
Zakończenie:  do 30.08.2012    
  
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia i zmiany umowy w tym zakresie w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczególności w sytuacji: 
- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonywania umowy, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, 
- wystąpienia siły wyższej. 
-  zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług 
  
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 
  
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy , którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp : 
  
9.1  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; nie dotyczy 
  
- warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę , jeżeli złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych 
  
9.1.1 -  posiadają wiedzę  i doświadczenia; 
  
       -   warunek ten zostanie spełniony , jeśli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału             w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie  roboty budowlane w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia tj. robót ogólnobudowlanych         i remontowych niezbędnych do  spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia . Wymagane minimum 2 roboty budowlane w zakresie  robót ogólnobudowlanych i remontowych      w budynkach, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN ( brutto), wykonanych    w ramach jednego kontraktu  z podaniem daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dokumentu, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( np. referencje, protokoły odbioru) – 2 sztuki 
  
9.1.2. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym 
  
         - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia  będzie dysponował sprzętem o następujących parametrach techniczno- eksploatacyjnych : 
a)  samochód skrzyniowy 5-10 t – min 1 sztuki , 
b) drobny sprzęt budowlanych ( betoniarka – 1 sztuka , rusztowania do wysokości 3 m – 1 komplet  
c) piła do cięcia drzewa – po 1 sztuce 
  
9.1.2.1. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia 
          - warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz                     z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
- Kierownik budowy  -  1 osoba z uprawnieniami budowlanymi ( kserokopia uprawnień          z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243,poz. 1623 ze zmianami)-  wymagany min. pięcioletnie doświadczenie w funkcji kierownika budowy . 
- Kierowca – 1 osoby z uprawnieniami  
- 3  pracowników fizycznych 
lub  złoży oświadczenie, że osoby te posiadają uprawnienia wskazane w wykazie . 
Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394, z późn. zm.). 
  
9.1.3.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
  
           - warunek ten zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada : 
a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż   50 000,00 zł 
   
9.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. 
       
9.2.1. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie   spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ.Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.  
  
9.2.2. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana zostanie za odrzuconą  , z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy Pzp . 
   
9. 3.  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp ( oświadczenie z art. 24) .   
  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , każdy z warunków określonych w pkt 9.1.1 do 9.1.3.  winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie . Warunek określony w pkt 9.3. powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie . Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów , które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełnienia warunku poprzez wskazanie części zamówienia , jaką powierzy podwykonawcom.  
  
9.4. Zamawiający odrzuca ofertę, która: 

1) jest niezgodna z ustawą 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów 
  
10. Informacje na temat wadium 
  
1) Oferta winna być zabezpieczona  wadium dla zamówienia podstawowego w wysokości  1.000,00 zł  , które może być wniesione w jednej z poniższych form: 
w pieniądzu : na konto Zamawiającego  : 
BOŚ 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052   - przed upływem terminu składania ofert Zamawiający udokumentuje wyciągiem z konta potwierdzenie wpłaty wadium przez Wykonawcę.
-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych, 
-gwarancjach  ubezpieczeniowych 
-poręczeniach udzielanych  przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póź  zm. ). 
2). Sposób przekazania: dołączone w oryginale do oferty przed upływem terminu składania ofert. 
-Wadium złożone w oryginale do oferty wyczerpuje postawiony warunek. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 
-Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 
3). Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty. 
4).Zamawiający zwraca  wadium zgodnie z art. 46 ust 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759  z późn. zm ) . 
5).Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach , o których mowa w art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759  z późn. zm ) . 
  
11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
  
1).Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie oferowana cena oferty 100 % 
2). Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych. 
3). Oferta ta otrzyma 100 punktów. 
4). Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według wzoru wymienionego w pkt XVI SIWZ : 
5). Obliczenia dokonywane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 
  
12. Miejsce i termin składania ofert 

1).Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, 
87-800 Włocławek , sekretariat – pokój nr 5 (piętro). 
2).Ofertę należy złożyć do dnia  2012-04-16 roku godz. 9.00 . 
  
13. Termin związania ofertą 

1). Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3). W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony w sposób określony w art. 85 ust 2 , 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759  z późn. zm ) . 
4) Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy).
  
14. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej; 
  
15. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej , na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zamówień 
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
  
16. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 
  
17. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 i 4 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 
  
Zamawiający  nie przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7   ustawy Prawo zamówień publicznych. 
  
18. Osoba uprawniona do udzielania informacji jest 
a) Magdalena Korpolak- Komorowska   Kierownik Referatu Budownictwa  Inwestycji i Rolnictwa pok. nr 8 bud. B tel. 230-53-37 
- Maciej Stawski – specjalista ds. budownictwa ( pok.nr 8 budynek A  tel. 230-53-37 w godz. 7.30- 15.30  ) 
  
19. Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
  
20. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 2012-04-16 roku godz. 9.15, budynek B- sala konferencyjna . 
  
21. Ogłoszenie podlega opublikowaniu poprzez : wywieszenie w miejscu publicznym( na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 , na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek. www.gmina.wloclawek.pl - i Biuletynie Zamówień Publicznych UZP www.uzp.gov.pl  w dniu 2012-03-28    
  
Włocławek, 2012-03-28.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (28 marca 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (28 marca 2012, 17:24:20)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (2 kwietnia 2012, 07:56:47)
Zmieniono: Aktualizacja Załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2143