Ustny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego – punktu aptecznego na nieruchomości położonej w miejscowości Kruszyn

                                                                               Włocławek, dnia 23 marca 2012 r. 
 
   OGŁOSZENIE 
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r nr 142, poz 1591 / , art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 / , § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz 2108 z późn.zm. / w związku z  § 14 i  §   15 uchwały Nr  XXXIV/234/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania   nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas określony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

OGŁASZAM 

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem  lokalu użytkowego –punktu aptecznego na nieruchomości  położonej  w miejscowości Kruszyn, obręb geodezyjny Kruszyn, gmina Włocławek na czas określony  5 lat . 
  1. Na nieruchomości  oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako  działka  nr 500 w budynku w którym mieści się SP ZOS znajduje się lokal użytkowy – punkt apteczny  o powierzchni   69,66 m2 . Nieruchomość posiada  urządzoną w Sądzie  Rejonowym we Włocławku księgę wieczystą KW  WL1W/0008992/1 , w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek. 
  2. Termin przetargu ustalono na dzień  25 kwietnia 2012 r. o godz.1200  w siedzibie Urzędu Gminy we Włocławku ul. Królewiecka 7 
  3. Cena wywoławcza  czynszu  dzierżawnego ustalona została na kwotę 15,00 zł.  za 1 m2  wynajmowanej powierzchni  / słownie: piętnaście złotych/,płatny miesięcznie.Wyżej określona cena wywoławcza jest ceną netto . Zmiana stawki czynszu nastąpi nie częściej niż raz w roku wg wskaźnika stopnia inflacji ogłaszanego przez GUS. 
  4. Warunki najmu określone zostaną w umowie najmu zawartej na podstawie Kodeksu cywilnego.  
  5. Przetarg przeprowadzony jest przez Komisję Przetargową powołaną przez Wójta Gminy Włocławek. 
  6. Działając w imieniu Wójta Gminy Włocławek, Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z  ważnych powodów – art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. Nr 102 poz. 651 późn. zmianami / . 
  7. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Inspektor d/s gospodarki  nieruchomościami  Maria Maciaszek w siedzibie  Urzędu Gminy Włocławek, pok. nr 1 
       w godzinach pracy Urzędu .

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (23 marca 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (23 marca 2012, 16:59:42)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (23 marca 2012, 17:09:38)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2008