Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa mieszanki kruszywa drogowego łamanego wapienno- żwirowego o wymiarach 0/31,5 mm”

  
O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E 
O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE DOSTAW 
  
1. Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7,  87-800 Włocławek 
tel. (054) 230-53-00        fax. (054) 230-53-53  e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl 

2.  Przetarg  nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zmianami ) , o  wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A  za odpłatnością 10,0 zł + VAT po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego  lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl 

4. Określenie  przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :. 
  
4.1„ Dostawa mieszanki kruszywa drogowego łamanego wapienno- żwirowego o wymiarach 0/31,5 mm” 
  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki kruszywa łamanego wapienno – żwirowego o wymiarach 0/31,5 mm ( PNEN 13043 i PN-EN 13242 ) na wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  stabilizowanej mechanicznie ( wg BN-64/8933-02) 
Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych ( CPV) : 
 • 14.21.00.00-6   Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa. 
 • 14.21.20.00 -0  Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo. 
4.2 Łączna ilość zamówienia : 5 000 ton. 
  
Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji  art. 34 ust 5 Prawa zamówień publicznych  w zakresie ilości dostarczonego kruszywa, która może się zwiększyć lub zmniejszyć o 20 % w stosunku do dostawy 5000 ton. 
  
4.3 Do zadań Wykonawcy należeć będzie :

Dostarczanie kruszywa w ilościach i terminach uzgodnionych z Zamawiającym na  drogi położone na terenie Gminy Włocławek   
  
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
  
6. Wykonawca  może powierzyć wykonanie części lub całości zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że wskaże w ofercie części zamówienia, która część zamówienia  zostanie powierzona do wykonania podwykonawcom. 
  
7. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej. 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej 
  
8. Termin wykonania zamówienia – 30 kwiecień - 30 listopad  2012 rok ( w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego).  
  
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia i zmiany umowy w tym zakresie w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczególności w sytuacji: 
 • jeżeli w wyniku skorzystania z prawa opcji – zwiększenia zamówienia –może wpłynąć uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), 
 • wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonywania umowy, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, 
 • wystąpienia siły wyższej, 
 • zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług 
  
  
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 
  
10. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp : 
  
10.1  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; nie dotyczy 
  
10.1.1 
 • posiadają wiedzę  i doświadczenia; 
 • warunek ten zostanie spełniony , jeśli Wykonawca przedstawi wykaz minimum 2 dostaw w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia tj. dostawa kruszywa drogowego , łamanego wapienno- żwirowego niezbędnych do  spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia , wykonanych w okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,z podaniem ich rodzaju  i wartości co najmniej 200 000 zł , daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dokumentu, że dostawy lub usługi  zostały wykonane należycie . 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
( wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Nie dołączenie do oferty dokumentów określonych w rozdziale VII SIWZ skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ustawy Pzp. 
  
10.1.2 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
  
 • warunek ten zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wykaże, iż na czas realizacji zamówienia  będzie dysponował przynajmniej : 3 pojazdami  o ładowności min. 24 tony 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach ( wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Nie dołączenie do oferty dokumentów określonych w dziale VII SIWZ skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ustawy Pzp. 
    
10.1.3  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
  
 • warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż   200 000,00 zł 
  
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia”  , w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach ( wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Nie dołączenie do oferty dokumentów określonych w dziale VII SIWZ skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ustawy Pzp. 
  
10.2 Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. 
       
10.2.1 Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie   
 spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ.Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.  
  
10.2.2 Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana zostanie za odrzuconą, 
z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy Pzp. 
  
10.3 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp ( oświadczenie z art. 24) .   
  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 10.1.1 do 10.1.3.  winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie . Warunek określony w pkt 10.3. powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie . Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów , które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełnienia warunku poprzez wskazanie części zamówienia , jaką powierzy podwykonawcom. 
  
10.4 Zamawiający odrzuca ofertę, która: 
 1. jest niezgodna z ustawą 
 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp 
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert 
 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny 
 7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 
 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów   
W myśl art. 87 ust 2 pkt 3. ustawy, Zamawiający poprawia w ofercie: 
 1. oczywiste omyłki pisarskie, 
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. Informacje na temat wadium 

1) Oferta winna być zabezpieczona  wadium dla zamówienia podstawowego w wysokości  4000,00 zł , które może być wniesione w jednej z poniższych form: 
w pieniądzu : na konto Zamawiającego  : 
BOŚ 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052 - przed upływem terminu składania ofert Zamawiający udokumentuje wyciągiem z konta potwierdzenie wpłaty wadium przez Wykonawcę.
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
 • gwarancjach bankowych, 
 • gwarancjach  ubezpieczeniowych 
 • poręczeniach udzielanych  przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póź  zm. ). 
2) Sposób przekazania: dołączone w oryginale do oferty przed upływem terminu składania ofert. 
 • Wadium złożone w oryginale do oferty wyczerpuje postawiony warunek. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 
 • Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 
3) Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty. 

4) Zamawiający zwraca  wadium zgodnie z art. 46 ust 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm ). 

5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach , o których mowa w art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 
  
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
  
1) Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie oferowana cena oferty 100 % 
2) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych. 
3)  Oferta ta otrzyma 100 punktów. 
4) Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według wzoru wymienionego w pkt XV SIWZ : 
5) Obliczenia dokonywane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 
  
13.Miejsce i termin składania ofert 
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek , sekretariat – pokój nr 5 (piętro). 
2) Ofertę należy złożyć do dnia 23.03.2012 roku godz. 9.00 . 

14. Termin związania ofertą 
1). Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3). W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony w sposób określony w art. 85 ust 2 , 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759  z późn. zm ) . 
4) Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy).
  
15. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej; 
  
16. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej , na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zamówień 
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
  
17. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 
  
18. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 i 4 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7  ustawy Prawo zamówień publicznych. 
  
19. Osoba uprawniona do udzielania informacji jest Magdalena Korpolak- Komorowska   Kierownik Referatu Budownictwa  Inwestycji i Rolnictwa pok. nr 8 bud. B tel. 230-53-37 
  
20. Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2012 roku godz. 9.15, budynek B- sala konferencyjna . 

21. Ogłoszenie podlega opublikowaniu poprzez : wywieszenie w miejscu publicznym( na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 , na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek. www.gmina.wloclawek.pl - i Biuletynie Zamówień Publicznych UZP www.uzp.gov.pl  w dniu 15.03.2012 roku 
  
  
Włocławek, 15.03.2012 r.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (15 marca 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (15 marca 2012, 22:17:10)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (15 marca 2012, 22:34:24)
Zmieniono: Akt

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1713