Ogłoszenie o przetargu OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU SZKOLNEGO

Ogłoszenie o przetargu  

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU SZKOLNEGO

Urząd Gminy Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż

autobusu szkolnego marki AUTOSAN H9 -21.

1. Nazwa i siedziba jednostki:
URZĄD GMINY WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

2. Miejsce i termin przeprowadzenia  przetargu.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Włocławek (sala konferencyjna, bud. B) w dniu 14 luty 2012r. o godz. 9.15.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd.
Autobus można oglądać w dniach od 01.02.2012r. do 10.02.2012r. na posesji nr 22 w miejscowości Smólnik, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym przyjazdu pod numerem telefonu 606-438-291 lub 668-579-093.

2. Przedmiot sprzedaży: AUTOBUS

  • marka i typ:  AUTOSAN H9- 21
  • nr rejestracyjny: CWL  N986
  • rok produkcji: 1988
  • nr nadwozia  610094
  • nr silnika 176754
  • pojemność silnika: 6540

Dane uzupełniające: niesprawny technicznie, przeznaczony do wyzłomowania

4. Warunki przystąpienia do przetargu.
a)Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 150,00zł. (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100), które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Włocławek  na konto BOŚ 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052   w terminie do dnia 14.02.2012r. do godz. 9.00.
b) Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu,
c)Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia wyboru lub odrzucenia oferty.
d)Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone  zostanie na poczet ceny.
e)Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu.
f)Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdzi ,czy oferenci wnieśli wadium w żądanej wysokości.
g) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku:
- gdy żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
- gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna- sprzedaży.
h) Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:
- zostanie złożona po terminie,
- zostanie złożona w niewłaściwym miejscu
- nie zawiera danych oferenta i określonych dokumentów lub są one niekompletne nieczytelne, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
- oferent nie wpłacił wadium.
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa niezwłocznie zawiadomi oferenta.

5. Cena wywoławcza pojazdu: 3.000,00 PLN brutto (trzy tysiące złotych 00/100)

6. Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta:
Oferta pisemna powinna zawierać
- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę ( firmy, instytucji) i siedzibę oferenta
- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,
- potwierdzenie wpłaty wadium,
- sposób kontaktu z oferentem.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Koperta winna być oznaczona” Oferta na zakup autobusu szkolnego – AUTOSAN H9 -21  NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 14 luty 2012 ROKU,  GODZ. 9.15.

7. Termin i miejsce złożenia oferty.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, bud. A pok. nr 5 w terminie do dnia 14 luty 2012r. do godz. 9.00

8. Ustala się termin zawarcia umowy kupna – sprzedaży najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, bez podania przyczyn.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-30 12:22:21 Informację zaktualizowano 2012-01-30 12:22:56, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (30 stycznia 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 13:43:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1849