Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

OGŁOSZENIE
WÓJTA  GMINY  WŁOCŁAWEK

     Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591z późn. zm./, art. 28 , art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst  jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz 651 z późn. zm. / , § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz 2108z późn. zm. / 

                                                           OGŁASZAM

1. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej , położonej w miejscowości Telążna Leśna, obręb geodezyjny Telążna Leśna, oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działka nr 548/17  o pow. 3 000 m2, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym we Włocławku Księgę Wieczystąnr WL1W/00036787/6, w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek.
Dla w/w nieruchomości ustalono decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego a także związanym  nim budynkiem  gospodarczym  i garażowym  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.  Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.
Cenę wywoławczą do  przetargu ustala sie w wysokości 50 000,00 zł.
Wadium 10 % ceny wywoławczej -  5 000,00  zł.
Przetarg odbędzie się w dniu  11 lipca 2011 r. o godzinie 11 00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7  -sala konferencyjna.

2. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Modzerowo , oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działka nr  128/56 o pow. 2 500 m2, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym we Włocławku Księgę Wieczystą nr WL1W/00037537/6, w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek.Nieruchomość w aktualnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego  stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi  59 200,00 zł.
Wadium 10 % ceny wywoławczej -  5 920,00  zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2011  r. o godzinie 11 30  w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7  -sala konferencyjna.

Postąpienie nie niższe niż 1 % ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .
Do sprzedaży w/w nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54 , poz. 535 ze zm./ . Należny podatek VAT zostanie doliczony  do wylicytowanej w przetargu ceny kupna . Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium które należy wpłacić w kasie  tutejszego Urzędu Gminy bądź na konto KDBS 69 9550 0003 2001 0070 0711 0004  nie później niż 3 dni przed dniem przeprowadzenia przetargu.
Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazane konto.
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

  • osoby fizyczne – dowód osobisty a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym ,
  • osoby prawne i jednostki  organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru / ważny 3 miesiące/ , pełnomocnictwa , dowody tożsamości  osób reprezentujących podmiot.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu . Wadium wniesione przez uczestnika , który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości . Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu. W przypadku uchylania się przez tę osobę od  zawarcia umowy lub nie uiszczenia należności w wyznaczonym terminie wadium ulegnie przepadkowi na rzecz sprzedającego. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 1 miesiąca  od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Nabywca ponosi wszystkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu w tym  koszty  wyceny, ogłoszenia   oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.Działając w imieniu Wójta Gminy Włocławek, Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z  ważnych powodów – art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zmianami / .
Szczegółowych  informacji dotyczących  przetargu udziela Inspektor d/s gospodarki gruntami  Maria Maciaszek w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek , pok. nr 1 tel .054 2305336 w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Referat (3 czerwca 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (3 czerwca 2011, 11:43:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1480