Ogłoszenie o przetargu - Budownictwo: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki kruszywa łamanego wapienno – żwirowego o wymiarach

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE DOSTAW

1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek
tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl
2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zmianami ) , o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A za odpłatnością 10,0 zł + Vat po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :.

4.1 Dostawa mieszanki kruszywa łamanego wapienno- żwirowego o wymiarach 0/31,5 mm”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki kruszywa łamanego wapienno – żwirowego o wymiarach 0/31,5 mm ( PNEN 13043 i PN-EN 13242 ) na wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie stabilizowanej mechanicznie ( wg BN-64/8933-02)
4.2 Łączna ilość zamówienia : 5 000 ton

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji art. 34 ust 5 Prawa zamówień publicznych w zakresie ilości dostarczonego kruszywa , która może się zwiększyć lub zmniejszyć o 20 % w stosunku do dostawy 5000 ton.

Czytaj całość...

Pobierz Specyfikacje

metryczka


Wytworzył: Referat (18 stycznia 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (18 stycznia 2011, 11:21:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1151