Ogłoszenie o przetargu- Zarządzanie Nieruchomościami..

Włocławek, dnia  28 września  2010 r.                                                                                     
OGŁOSZENIE
WÓJTA  GMINY  WŁOCŁAWEK

                   Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591z późn. zm./,art. 28 , art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst  jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz 651 z późn. zm. / , § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz 2108z późn. zm. /  

OGŁASZAM

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej , położonej w miejscowości Pińczata, obręb geodezyjny Warząchewka Polska oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działka nr 153/2  o pow. 1 326 m2, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym we Włocławku Księgę Wieczystą nr 30166, w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek.
Dla w/w nieruchomości ustalono decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo- mieszkalnego a także związanych nimi budynkami gospodarczymi i garażowymi wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną. 
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.
Cenę wywoławczą w drugim  przetargu ustala sie w wysokości 35 500,00 zł.
Wadium 10 % ceny wywoławczej -  3 550,00  zł.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 6 lipca 2010 r. zakończył sie wynikiem negatywnym .Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 3 listopada 2010 r. o godzinie 12 00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7  -sala konferencyjna.

Postąpienie nie niższe niż 1 % ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .
Do sprzedaży w/w nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54 , poz. 535 ze zm./ . Należny podatek VAT w wysokości 22 % zostanie doliczony  do wylicytowanej w przetargu ceny kupna . Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium które należy wpłacić w kasie  tutejszego Urzędu Gminy bądź na konto BOŚ S.A O/Włocławek  nr 621540 1069 2001 8700 6419 0002 nie później niż 3 dni przed dniem przeprowadzenia przetargu.
Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazane konto.
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:
- osoby fizyczne – dowód osobisty a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym ,
- osoby prawne i jednostki  organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru / ważny 3 miesiące/ , pełnomocnictwa , dowody tożsamości  osób reprezentujących podmiot , oryginał dowodu wpłaty wadium,
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu . Wadium wniesione przez uczestnika , który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości . Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu. W przypadku uchylania się przez tę osobę od  zawarcia umowy lub nie uiszczenia należności w wyznaczonym terminie wadium ulegnie przepadkowi na rzecz sprzedającego. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 1 miesiąca  od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Nabywca ponosi wszystkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu w tym  koszty  wyceny, ogłoszenia   oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.Działając w imieniu Wójta Gminy Włocławek, Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z  ważnych powodów – art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zmianami / .Szczegółowych  informacji dotyczących  przetargu udziela Inspektor d/s gospodarki gruntami  Maria Maciaszek w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek , pok. nr 1 tel .054 2305336
w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Referat (28 września 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (28 września 2010, 11:19:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1287