Ogłoszenie o przetargu - Budownictwo: OBIEKT: Droga gminna

O G Ł O S Z E N I E

O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT

1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek

tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl

2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2010 roku Nr 113 poz.759 ) , o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A za odpłatnością 10,0 zł + Vat po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :.


OBIEKT: Droga gminna

BRANŻA: Drogowa

ADRES INWESTYCJI: Kruszyn

Czytaj całość...

Specyfikacja

metryczka


Wytworzył: Referat (24 sierpnia 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (24 sierpnia 2010, 11:01:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1173