Ogłoszenie o przetargu - Budownictwo: OBIEKT: Kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa i oczyszczalnie ścieków

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT

1.Zamawiający: Gmina Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl

2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ) , o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8


3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A za odpłatnością 10,00 zł + VAT po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl


4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia: OBIEKT : Kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa i oczyszczalnie ścieków BRANŻA : Budowlana ADRES INWESTYCJI : Kruszyn, Nowa Wieś, Dobra Wola i teren gminy

Odpowiedzi na złożone zapytania do SIWZ z dnia 03.08.2010

Dokumentacja przetargowa

metryczka


Wytworzył: Referat (27 lipca 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (27 lipca 2010, 10:57:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1446