Ogłoszenie o przetargu - Zarządzanie Nieruchomościami: ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Włocławek

Włocławek, dnia  2 czerwca  2010r

OGŁOSZENIE WÓJTA  GMINY  WŁOCŁAWEK

Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591z późn. zm./,art. 28 , art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /tekst  jednolity Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz 2603 / , § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz 2108z późn. zm. / 

 
OGŁASZAM
ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiących
 własność Gminy Włocławek

1. Nieruchomości  zabudowanej budynkiem po szkole podstawowej, położonej w  miejscowości Skoki Duże , oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działki nr 43 o pow. 3600 m 2  i nr 44/1 o pow. 3 000 m2, posiadającej urządzoną w Sądzie Rejonowym we Włocławku Księgę Wieczystą nr 60276, w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek.
W obowiązującym miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi teren oznaczony symbolem UO teren usług oświaty – szkoła.
Aktualnie trwa procedura związana ze zmianą planu w zakresie w/w obszaru.
Nieruchomość obciążana jest obowiązkami wynikającymi z umowy najmu lokalu mieszkalnego zawartą z  Panią Mariolą  Jankowską.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 305 000,00 zł.
Wadium 10 % ceny wywoławczej -  30 500,00  zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 lipca 2010 r. o godzinie 10 00. w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7  -sala konferencyjna.

2. Nieruchomości niezabudowanej , położonej w miejscowości Skoki Duże, oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działka nr 150/4  o pow. 54 900 m2, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym we Włocławku Księgę Wieczystą nr  9281, w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek.Nieruchomość w aktualnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego stanowi lasy i grunty leśne.Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń .

Cena wywoławcza do przetargu wynosi  195 200 zł.
Wadium 10 % ceny wywoławczej -  19 520,00  zł.
Przetarg odbędzie się w dniu  6 lipca  2010 r. o godzinie 11 00. w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7  -sala konferencyjna

3. Nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Modzerowo , oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działka nr  128/56 o pow. 2 500 m2, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym we Włocławku Księgę Wieczystą nr  37537, w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek.Nieruchomość w aktualnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego  stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi  62 400,00 zł.
Wadium 10 % ceny wywoławczej -  6 240,00  zł.
Przetarg odbędzie się w  dniu 6 lipca 2010 r. o godzinie 12 00   w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7  -sala konferencyjna.

4. Nieruchomości niezabudowanej , położonej w miejscowości Pińczata, obręb geodezyjny Warząchewka Polska oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działka nr 153/2  o pow. 1 326 m2, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym we Włocławku Księgę Wieczystą nr 30166, w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek. Dla w/w nieruchomości ustalono decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo- mieszkalnego a także związanych nimi budynkami gospodarczymi i garażowymi wraz z niezbędna infrastruktura techniczną.  Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi  40 500,00 zł.
Wadium 10 % ceny wywoławczej -  4 050,00  zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 lipca 2010 r. o godzinie 13 00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7  -sala konferencyjna.

Postąpienie nie niższe niż 1 % ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .
Do sprzedaży w/w nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54 , poz. 535 ze zm./ . Należny podatek VAT w wysokości 22 % zostanie doliczony  do wylicytowanej w przetargu ceny kupna . Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium które należy wpłacić w kasie  tutejszego Urzędu Gminy bądź na konto BOŚ S.A O/Włocławek  nr 621540 1069 2001 8700 6419 0002 nie później niż 3 dni przed dniem przeprowadzenia przetargu.
Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazane konto.
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:
- osoby fizyczne – dowód osobisty a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym ,
- osoby prawne i jednostki  organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru / ważny 3 miesiące/ , pełnomocnictwa , dowody tożsamości  osób reprezentujących podmiot , oryginał dowodu wpłaty wadium,
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu . Wadium wniesione przez uczestnika , który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości . Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu. W przypadku uchylania się przez tę osobę od  zawarcia umowy lub nie uiszczenia należności w wyznaczonym terminie wadium ulegnie przepadkowi na rzecz sprzedającego.
O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w ciągu
1 miesiąca  od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Nabywca ponosi wszystkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu w tym  koszty  wyceny, ogłoszenia   oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.Działając w imieniu Wójta Gminy Włocławek, Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z  ważnych powodów – art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U.  z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami / .
Szczegółowych  informacji dotyczących  przetargu udziela Inspektor d/s gospodarki gruntami  Maria Maciaszek w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek , pok. nr 1 tel .054 2305336 w godzinach pracy Urzędu.


metryczka


Wytworzył: Referat (1 czerwca 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (1 czerwca 2010, 10:44:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1749