Ogłoszenie o przetargu, budownictwo: Boiska sportowe, świetlice wiejskie

O G Ł O S Z E N I E
O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT


1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek
tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl
2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) , o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A za odpłatnością 10,0 zł + Vat po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :.

OBIEKT: Boiska sportowe, świetlice wiejskie

BRANŻA: Budowlana

ADRES INWESTYCJI: Kruszyn Świętosław, Koszanowo, Telążna Leśna

Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
1. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia : Przebudowa obiektów dla programu: Podniesienie jakości życia na terenie wsi Koszanowo, Telążna Leśna, Kruszyn i Świętosław poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno-sportowej ( świetlice wiejskie, boisko do piłki siatkowej i boisko do piłki nożnej)

1.1. Boisko do piłki nożnej w Kruszynie
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej
Powierzchnie:
– boiska o nawierzchni trawiastej – 5952,0 m2
– ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni tłuczniowej – 450,0 m2
– chodnika z kostki brukowej betonowej – 666,7 m2.

Zakres robót obejmuje:
1. wycinkę kolidujących drzew z karczowaniem pni i wywiezieniem materiałów,
2. zebranie górnej warstwy istniejącej darni z wywiezieniem poza teren budowy,
3. rozebranie nawierzchni tłuczniowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki poza teren budowy,
4. wykonanie wykopów pod elementy odwodnienia i fundamenty urządzeń oraz zasypanie po ich wykonaniu i wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy,
5. wykonanie elementów systemu odwodnienia: przewodów drenarskich w obsypce żwirowej pod nawierzchnią boiska, przewodów zbiorczych, studzienek inspekcyjnych i połączeniowych, przykanalików, studni retencyjnej i zbiornika otwartego o pojemności 38 m3 wyłożonego folią i obramowanego ogrodzeniem z siatki z furtką,
6. ustawienie obrzeży betonowych na ławach z betonu stanowiących ograniczenie boiska,ciągu pieszo-jezdnego i chodnika,
7. wykonanie nawierzchni tłuczniowej ciągu pieszo-jezdnego,
8. wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej,
9. uzupełnienie warstwy wegetacyjnej i wykonanie nawierzchni boiska z darni w rolkach,
10. wykonanie ogrodzenia boiska o wysokości 4 m wraz z montażem bram i furtek,
11. montaż elementów wyposażenia: pełnowymiarowych bramek do piłki nożnej wraz z siatką, siedzisk dla 148 widzów, 4 kompletów siedzisk dla zawodników rezerwowych z osłonami z tworzywa, 6 ławek ogrodowych, piłkochwytów,
12. dostarczenie i zainstalowanie zraszacza sektorowego wraz z kompletem węży,
13. humusowanie warstwą ziemi urodzajnej o grubości 10 cm
14. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
15. mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastej boiska w rocznym okresie gwarancyjnym.

1.2.Boisko do siatkówki z elementami placów zabaw w Świętosławiu

Przedmiotem inwestycji jest budowa ogólnodostępnego boiska do siatkówki o nawierzchni 240,0 m2 wraz z wyposażeniem do gry.

Zakres robót obejmuje:
1. wykonanie robót przygotowawczych – roboty pomiarowe oraz korytowanie pod elementy nawierzchni z wywiezieniem urobku poza teren budowy,
2. wykonanie odwodnienia przy dłuższych bokach boiska w postaci drenów z grubego żwiru w osłonie z geowłókniny,
3. ustawienie obrzeży betonowych stanowiących ograniczenie boiska na ławach z betonu,
4. profilowanie i zagęszczenie podłoża,
5. wykonanie warstw odsączających z piasku,
6. wykonanie warstw podbudowy tłuczniowej,
7. wykonanie warstwy stabilizującej nawierzchni sportowej z granulatu gumowego
i lepiszcza poliuretanowego, grubość warstwy 3 cm,
8. wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej wodoprzepuszczalnej dwuwarstwowej o grub. 13 mm (11+2) kolorowej z naniesionymi liniami boiska,
9. montaż słupków do siatkówki - aluminiowych z osłonami osadzonych w tulejach zamocowanych w fundamentach betonowych (komplet z siatką i antenkami),
10. ręczne plantowanie terenu pod obsianie trawą,
11. humusowanie warstwą ziemi urodzajnej o grubości 10 cm i obsianie trawą terenu przy boisku.
12. Ustawienie betonowego stołu do tenisa i urządzenia zabawowego typu mini wieża z
tropem

1.3.Remont pomieszczeń istniejącej świetlicy w miejscowości Koszanowo

Zakres robót obejmuje:
1. rozebranie ścianek działowych , postawienie nowych z cegły
2.wymiana częściowa stolarki drzwiowej z przemurowaniem i naprawą ścian
3.adaptacja pomieszczenia po byłej pompowni na WC z założeniem białego montażu i wykonaniem nowego przyłącza do bezodpływowego, szczelnego zbiornika ścieków
4. roboty wykończeniowe wewnętrzne w POM. nr 1 – wykładzina ścienna z paneli
5.glazura i terakota w pomieszczeniu WC
6.montaż kominka z wkładem żeliwnym
7.roboty instalacyjne El;ektryczne- wymiana opraw oświetleniowych
8.naprawa obróbek blacharskich dachowych
9. ogrodzenie zewnętrzne z siatki na słupkach stalowych

1.4. Remont pomieszczeń istniejącej świetlicy w miejscowości Telążna Leśna

Zakres robót obejmuje:
1. rozebranie podłóg drewnianych” ślepych” wraz z podbudową z wykonaniem nowej posadzki z terakoty z izolacją i ociepleniem
2.wymiana drzwi wejściowych awaryjnych
3.wykonanie okładziny ściennej z paneli MDF w Sali widowiskowej
4.wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu j.w.
5.glazura i terakota w pomieszczeniu kuchni, zapleczu i WC
6.montaż kominka z wkładem żeliwnym
7.roboty instalacyjne elektryczne- wymiana opraw oświetleniowych w sali widowiskowej wpuszczanych w sufit
8.roboty wod.-kan. wymiana w pomieszczeniach WC białego osprzętu
9. wymiana przyłącz. wod-kan.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że wskaże w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom.


5. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej

6. Termin wykonania zamówienia

- rozpoczęcie – 3 dni od dnia zawarcia umowy
- zakończenie – 15 grudzień 2010 rok

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

7.1.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy , którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp :

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadają wiedzę i doświadczenia;

- warunek ten zostanie spełniony , jeśli Wykonawca przedstawi wykaz minimum 2 robót budowlanych

w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa boisk sportowych o nawierzchni trawiastej i boisk do siatkówki lub koszykówki o nawierzchni poliuretanowej oraz prac remontowych w budynkach niezbędnych do spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia , wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dokumentu, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- warunek ten zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże , iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował przynajmniej : koparko- spycharka 0.15 m3, koparka gąsienicowa 0.60 m3, drobny sprzęt budowlany ( zagęszczarki, stopa wibracyjna), samochód skrzyniowy 5-10 t, walec statyczny samojezdny, układarka mas poliuretanowych, natryskarka)
- warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- Kierownik budowy - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi ( kserokopia uprawnień z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U.z 2006 r Nr 156 poz.1118 ze zmianami) prawa budowlanego.
- Kierowca – 1 osoba z uprawnieniami
- 3 pracowników fizycznych

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- warunek ten zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże ,iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł

7.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ.Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana zostanie za wykluczoną , z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy Pzp .

7. 3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , każdy z warunków określonych w pkt 1.1.- 1.4. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie .
Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie .
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów , które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawcy powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełnienia warunku poprzez wskazanie części zamówienia , jaką powierzy podwykonawcom.

7.4. Zamawiający odrzuca ofertę, która: 1) jest niezgodna z ustawą
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

8. Informacje na temat wadium

1) Oferta winna być zabezpieczona wadium dla zamówienia podstawowego w wysokości 10.000,00 zł , które może być wniesione w jednej z poniższych form:
w pieniądzu : na konto Zamawiającego :
BOŚ 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052 - przed upływem terminu składania ofert Zamawiający udokumentuje wyciągiem z konta potwierdzenie wpłaty wadium przez Wykonawcę.
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póź zm. ).
2). Sposób przekazania: dołączone w oryginale do oferty przed upływem terminu składania ofert.
- Wadium złożone w oryginale do oferty wyczerpuje postawiony warunek. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
3). Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
4).Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r z późn. zm )
5).Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach , o których mowa w art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r z późn. Zm )

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1).Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie oferowana cena oferty 100 %
2). Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych.
3). Oferta ta otrzyma 100 punktów.
4). Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według wzoru wymienionego w pkt XV SIWZ :
5). Obliczenia dokonywane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

10.Miejsce i termin składania ofert
1).Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek , sekretariat – pokój nr 5 (piętro).
2).Ofertę należy złożyć do dnia 06.04.2010 roku godz. 9.00 .

11. Termin związania ofertą
1). Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3). W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony w sposób określony w art. 85 ust 2 , 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r z późn. zm ) .
4) Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy).

12.Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;

13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej , na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zamówień
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

15. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 i 4 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawo zamówień publicznych

16. Osoba uprawniona do udzielania informacji jest Magdalena Korpolak- Komorowska Kierownik Referatu Budownictwa Inwestycji i Rolnictwa pok. nr 8 bud. B tel. 230-53-37

17. Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
18. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2010 roku godz. 9.15, budynek B- sala konferencyjna .
19.Ogłoszenie podlega opublikowaniu poprzez : wywieszenie w miejscu publicznym( na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 , na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek. www.gmina.wloclawek.pl - i Biuletynie Zamówień Publicznych UZP www.uzp.gov.pl w dniu 18.03.2010 roku


Włocławek, 18.03.2010 r.

Pobierz Załączniki

Specyfikacja

Kosztorys Ofertowy ŚWIETLICA KOSZANOWO-2.KST

Kosztorys Ofertowy Telążna Leśna-2.KST

metryczka


Wytworzył: Referat (18 marca 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (18 marca 2010, 10:35:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1284