Przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieokreślony lokalu użytkowego – sklepu na nieruchomości położonej w miejscowości Łagiewniki, obręb geodezyjny Łagiewniki, gmina Włocławek.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r nr 142, poz 1591 / , art. 28 ., art. 37 ust. 1, art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz 2603 / , § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz 2108 / w związku  z  §14 i  §15 uchwały  Nr XXXIV/234/09 Rady Gminy Włocławek  z dnia 29 października 2009 r.  

OGŁASZAM

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieokreślony  lokalu użytkowego – sklepu na nieruchomości  położonej  w miejscowości Łagiewniki, obręb geodezyjny Łagiewniki, gmina Włocławek.

1. Na nieruchomości oznaczonej  geodezyjnie w ewidencji gruntów jako. działka nr 100/2
znajduje się lokal użytkowy – sklep o powierzchni   35 m2 .
Nieruchomość posiada  urządzoną w Sądzie  Rejonowym we Włocławku księgę wieczystą
KW nr 36839 , w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek.

2.Termin przetargu ustalono na dzień  25 marca 2010 r. o godz.10.00  w siedzibie Urzędu
Gminy we Włocławku ul. Królewiecka 7.

3.Cena wywoławcza  czynszu dzierżawnego ustalona została na kwotę 5,00 zł. miesięcznie 
za 1 m2  wynajmowanej powierzchni  ./ słownie:  pięć złotych  /.
Wyżej określona cena wywoławcza jest ceną netto.
Zmiana stawki czynszu nastąpi nie częściej niż raz w roku wg skalnika stopnia inflacji
ogłaszanego przez GUS.

4.Warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy zawartej na podstawie Kodeksu cywilnego.
 
5.Przetarg przeprowadzony jest przez Komisję Przetargową powołaną przez Wójta Gminy Włocławek.

6.Działając w imieniu Wójta Gminy Włocławek, Komisja Przetargowa zastrzega sobie  prawo odwołania przetargu z  ważnych powodów – art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U.  z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami /.

7.Szczegółowych  informacji dotyczących  przetargu udziela Inspektor d/s gospodarki gruntami  Maria Maciaszek w siedzibie  Urzędu Gminy Włocławek, pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu .

metryczka


Wytworzył: Referat (22 lutego 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (22 lutego 2010, 10:32:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1554