Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa odcinka drogi gminnej Warząchewka Nowa-Warząchewka Królewska dł. 913m

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT


1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7  87-800 Włocławek
tel. (054) 230-53-00        fax. (054) 230-53-53  e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl
2. Przetarg  nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) , o  wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A  za odpłatnością 10,0 zł + Vat po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego  lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl
4. Określenie  przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :

OBIEKT:   Droga gminna
BRANŻA:  Drogowa
ADRES INWESTYCJI: Warząchewka Nowa – Warząchewka Królewska  
Rodzaj zamówienia : roboty budowlane 
Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa odcinka drogi gminnej  Warząchewka Nowa-Warząchewka Królewska dł. 913m
Powierzchnia jezdni –3226,3m2.

Zakres robót ujętych w kosztorysie obejmuje:
1.nacięcie szczelin pozornych w istniejącej podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem,
2.profilowanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm oraz wyrównanie na 25% w ilości 25kg/m2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Wykonawca  może powierzyć wykonanie części lub całości zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że wskaże w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom.

5. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej

6. Termin wykonania zamówienia

- rozpoczęcie – 3 dni od dnia zawarcia umowy
- zakończenie – 30 kwietnia 2010 rok

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej


2) Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców znajdujących się w sytuacjach określonych w art. 24 ust 1 i  2 

3) Zamawiający odrzuca ofertę, która:

a) jest niezgodna z ustawą
b) .jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy
c)  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
d)  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
e)  została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert
f)  zawiera błędy w obliczeniu ceny
g)  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3
h)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

4). Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.
a) Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ.
b) Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ustawy ; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

8. Informacje na temat wadium

1) Oferta winna być zabezpieczona  wadium dla zamówienia podstawowego w wysokości 1 200,00 zł , które może być wniesione w jednej z poniższych form:
w pieniądzu : na konto Zamawiającego  :
BOŚ 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052   - przed upływem terminu składania ofert Zamawiający udokumentuje wyciągiem z konta potwierdzenie wpłaty wadium przez Wykonawcę.
-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
-gwarancjach bankowych,
-gwarancjach  ubezpieczeniowych
-poręczeniach udzielanych  przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póź  zm. ).
2). Sposób przekazania: dołączone w oryginale do oferty przed upływem terminu składania ofert.
-Wadium złożone w oryginale do oferty wyczerpuje postawiony warunek. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
3). Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
4).Zamawiający zwraca  wadium zgodnie z art. 46 ust 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r  z późn. zm )
5).Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach , o których mowa w art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r  z późn. Zm )

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1).Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie oferowana cena oferty 100 %
2). Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych.
3). Oferta ta otrzyma 100 punktów.
4). Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według wzoru wymienionego w pkt XV SIWZ :
5). Obliczenia dokonywane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

10.Miejsce i termin składania ofert
1).Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek , sekretariat – pokój nr 5 (piętro).
2). Ofertę należy złożyć do dnia 8 lutego 2010 roku godz. 9.00 .

11. Termin związania ofertą
1)Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
2)Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3)W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony w sposób określony w art. 85 ust 2 , 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r  z późn. zm ) .
4)Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy).

12.Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;

13.Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej , na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zamówień
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

15. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 i 4 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  Prawo zamówień publicznych

16. Osoba uprawniona do udzielania informacji jest Magdalena Korpolak- Komorowska   Kierownik Referatu Budownictwa  Inwestycji i Rolnictwa pok. nr 8 bud. B tel. 230-53-37

17. Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

18. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lutego 2010 roku godz. 9.15, budynek B- sala konferencyjna .

19.Ogłoszenie podlega opublikowaniu poprzez : wywieszenie w miejscu publicznym( na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 , na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek. www.gmina.wloclawek.pl - i Biuletynie Zamówień Publicznych UZP www.uzp.gov.pl  w dniu 15.01.2010 roku .


Włocławek, 15.01.2010 r.

 Specyfikacja Kosztorys

metryczka


Wytworzył: Referat (15 stycznia 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (15 stycznia 2010, 10:10:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1194