Ogłoszenie o przetargu „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś i Kruszyn „

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NA WYKONANIE ROBÓT


1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek

2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) , którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14 000 euro i nie przekracza kwoty 5.510.000 euro.
3. tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl ,

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A za odpłatnością 10,0 zł + Vat po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl

5. Przedmiot zamówienia : „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś i Kruszyn „

OBIEKT: kanalizacja i wodociąg

BRANŻA: sanitarna

ADRES INWESTYCJI: Nowa Wieś , Kruszyn

6.Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn..

Oznaczenie wg CPV : 45.23.24.10-9 , 45.11.10.00-8, 45.23.13.00-8

I. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś i Kruszyn, Gmina Włocławek, stanowi część składową gminnej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki socjalno-bytowe z terenu gminy do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków we Włocławku.
1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektowana jest z rur 0,20PCW, o połączeniach kielichowych, z uszczelką gumową. Podejścia do indywidualnych odbiorców (tylko o granicy ich działek) zaprojektowano z rur 0,16PCW. Na sieci zaprojektowano montaż studzienek przelotowych betonowych 1200mm i studzienek 0,40PCW. Projektowana kanalizacja składa się z sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych.
Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej – I etap odcinki 1b, 1c, 1d, 1e
0,20PCW - 816m
0,16PCW - 227m
0,11PCW tłoczny - 136m
2. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektowana jest z rur 0,20PCW, o połączeniach kielichowych, z uszczelką gumową. Podejścia do indywidualnych odbiorców (tylko od granicy ich działek) zaprojektowano z rur 0,16PCW. Na sieci zaprojektowano montaż studzienek przelotowych betonowych 1200mm i studzienek 0,40PCW.
Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez działki nr 22/14, 22/15, 60
0,20PCW - 447m
0,16PCW- 56m
3. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektowana jest z rur 0,20PCW, o połączeniach kielichowych, z uszczelką gumową. Podejścia do indywidualnych odbiorców (tylko od granicy ich działek) zaprojektowano z rur 0,16PCW. Na sieci zaprojektowano montaż studzienek przelotowych betonowych 1200mm i studzienek 0,40PCW.
Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej – I etap odcinek 1a
0,20PCW - 343m
0,16PCW - 108m
II. Projektowana sieć wodociągowa w miejscowościach Nowa wieś i Kruszyn, stanowić część składową sieci wodociągowej w Gminie Włocławek i zasilać będzie odbiorców w wodę do celów socjalno-bytowych.Projektowany wodociąg wykonany zostanie z rur 110PCW wodociągowych, o połączeniach kielichowych, z uszczelką gumową. Układany będzie na podsypce piaskowej o grubości 10cm i obsypce tej samej grubości. Na sieci projektuje się montaż dwóch hydrantów ppoż. HP80. Całkowita długość wodociągu– 233mb

7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości zamówienia podwykonawcom pod warunkiem ,że wskaże w ofercie części zamówienia , która zostanie powierzona podwykonawcom.

8. Zamawiający nie przewiduje :
-zawarcia umowy ramowej;
-wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
-ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
-rozliczeń w walutach obcych między zamawiającym i wykonawcą;
-zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. Zamawiający przewiduje :
- możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawo zamówień publicznych

10. Zamawiający nie dopuszcza :
-składania ofert wariantowych,
-składania ofert częściowych

11. Osoba uprawniona do udzielania informacji jest Magdalena Korpolak- Komorowska Kierownik Referatu Budownictwa Inwestycji i Rolnictwa pok. nr 8 bud. B tel. 230-53-37 oraz Pan Krzysztof Sikorski .
12 .Termin wykonania zamówienia 31.07.2010 r.
13. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW (art. 36 ust.1 pkt 5)

13.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający niżej podane warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; sanitarnych
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
13.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 1) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych 2) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców , którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust 1 pkt 2 lub art. 67 ust 1 i2
3) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania 4) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy , 5) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą 13.3. Zamawiający odrzuca ofertę, która: 1) jest niezgodna z ustawą
2.jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
13.4. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

13.4.1.Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
wymienionych w SIWZ.
13.4.2.Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem
wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ustawy ; ofertę wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

14. Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
15.Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 15.000,00 zł , które może być wniesione w jednej z poniższych form:w pieniądzu : na konto Zamawiającego :
BOŚ S.A. 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052
-poręczeniach bankowych,
-gwarancjach bankowych,
-gwarancjach ubezpieczeniowych
-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póź zm. ).
Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
16. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie oferowana najniższa cena oferty - 100 %
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych. Oferta ta otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według wzoru wymienionego w pkt XVI SIWZ :Obliczenia dokonywane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

17.Oferty należy składać w terminie do 29.12.2009 roku do godz 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy , budynek A pok. nr 5 . I piętro przy ul. Królewieckiej 7 we Włocławku.
18. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2009 r godz. 9.15, budynek B- sala konferencyjna .
19.Termin związania ofertą – 30 dni od dnia otwarcia ofert.
20.Ogłoszenie podlega opublikowaniu poprzez : wywieszenie w miejscu publicznym( na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 , na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek. www.gmina.wloclawek.pl - i Biuletynie Zamówień Publicznych UZP www.uzp.gov.pl w dniu 07.12.2009 roku


Włocławek, 07.12.2009 r.

Załączniki Dodatkowe

wyjaśnienie do SIWZ.doc

Wyjasnienie do SIWZ 2.doc

Wyjasnienie do SIWZ nr 3.doc

Wyjasnienie do SIWZ nr 4.doc

Wyjaśnienie do SIWZ nr 5.doc

Wyjasnienie do SIWZ nr 6.doc

Specyfikacja

metryczka


Wytworzył: Referat (7 grudnia 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (7 grudnia 2009, 10:09:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3572