Ogłoszenie o przetargu dotyczącego udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu

O G Ł O S Z E N I E

O PRZETARGU

1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek
2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami ),
3. tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl
4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A za odpłatnością 10,0 zł + Vat po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego .
5.Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,00 zł na sfinansowanie deficytu .
Zakres usługi:
1.
Zamówienie dotyczy udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na sfinansowanie deficytu w kwocie 1.300.000,- zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych ) z terminem spłaty w latach 2010-2012...
Kwota kredytu: 1.300.000,00 zł
Termin uzyskania kredytu: 15 grudzień 2009 r.
Ostateczny termin spłaty kredytu: 2012 r.
- odsetki – miesięczne,
- karencja w spłacie rat kapitału – do 0 r.
- raty kapitałowe 30.10. każdego roku, w przypadku gdy 30 października przypada na
dzień wolny od pracy, należy przyjąć ostatni dzień roboczy przed datą 30.10.
- oprocentowanie wg WIBOR 3 M + stała marża banku
Oprocentowanie kredytu wg stawki WIBOR 3M. (Do oceny oferty przyjmuje się stawkę ustaloną na dzień ukazania się ogłoszenia o przetargu).
Marża, prowizje oraz inne opłaty banku w całym okresie kredytowania nie mogą ulec zmianie.
Oprocentowanie kredytu ma być naliczane wg średniego WIBOR 3M. Zmiana
następować będzie co kwartał. W przypadku wzrostu oprocentowania, wzrost
może nastąpić najwyżej o taki procent, o jaki wzrośnie stawka WIBOR 3M
Kredyt spłacany będzie w ratach rocznych wg harmonogramu zawartego w umowie, terminie od 2010 r., a skończywszy na 2012 r.
Odsetki od pozostającej do spłaty kwoty kredytu będą regulowane miesięcznie 15 dnia każdego miesiąca następującego po okresie obrachunkowym. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez konieczności dodatkowej prowizji lub innych obciążeń z tego tytułu.
Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową..
2. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert wariantowej
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
a) w sprawie udzielanego kredytu:
stanowisko Skarbnik Gminy
imię i nazwisko Tatiana Kowalewska
tel. (054) 230-53-42
fax. (054) 230-53-53
w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00
b) w sprawie procedury przetargowej:

stanowisko :Kierownik
imię i nazwisko Magdalena Korpolak- Komorowska
tel. (054) 230-53-37
fax. (054) 230-53-53
w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00

4.Termin wykonania zamówienia grudzień 2009 r.
5.Opis warunków udziału w postępowaniu :
Wykonawcy winni złożyć:
5.1. Ofertę na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
5.2. Oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 i art. 24 ust 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
6.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował
następującymi kryteriami::
1). Oferta zawierająca najniższe koszty dla Zamawiającego zostanie wyłoniona jako najkorzystniejsza.
7.Zamawiający obliczy koszt oferowanego kredytu w następujący sposób:
1). Prowizja Wykonawcy [ Pw] – kwota 1.300.000,00 zł zostanie pomnożona przez ilość punktów procentowych określonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym;
2) odsetki od kwoty kredytu – ( 5,5 % + marża Wykonawcy [ MW]) – zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Mkk=KK*( 5,5 % + MW)/12
Gdzie:
Mkk- miesięczny koszt kredytu
KK- kwota kapitału pozostała do spłaty
MW- marża Wykonawcy określona w formularzu ofertowym
Suma wszystkich comiesięcznych spłat odsetek kredytu i kwota prowizji Wykonawcy będą traktowane jako koszt kredytu.
8.Oferty należy składać w terminie do 03.12.2009 roku do godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy ,
budynek A pok. nr 5 . I piętro przy ul. Królewieckiej 7 we Włocławku.
9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2009 r godz. 9.15, budynek B- sala konferencyjna .
10.Termin związania ofertą – 30 dni od dnia otwarcia ofert.
11.Ogłoszenie podlega wywieszeniu w miejscu publicznym( na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy
Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 oraz publikacji na stronach internetowych Urzędu Gminy
Włocławek – www.gmina.wloclawek.pl i Biuletynie Zamówień Publicznych UZP www.uzp.gov.pl
12.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

Pobierz Specyfikacje

metryczka


Wytworzył: Referat (25 listopada 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (25 listopada 2009, 10:08:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1740