Przetarg na: Przebudowę drogi gminnej wraz z budową ścieżki ekologicznej o długości 885 mb w m. Dąb Polski – nawierzchnia asfaltowa„od km 0+ 000 do km 0+ 885 o długości 885 m.


O G Ł O S Z E N I E
O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT


1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek
2. Postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) w trybie przetargu nieograniczonego , którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14 000 euro i nie przekracza kwoty 5.510.000 euro.
3. tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53
e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl,www.gmina.wloclawek.pl
4.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A za odpłatnością 10,0 zł + Vat po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego .
5. Przedmiot zamówienia

„Przebudowa drogi gminnej wraz z budową ścieżki ekologicznej o długości 885 mb w m. Dąb Polski – nawierzchnia asfaltowa„od km 0+ 000 do km 0+ 885 o długości 885 m.

ADRES INWESTYCJI: Teren Gminy Włocławek

Zakres prac obejmuje:
Przedmiotem robót jest przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową ścieżki ekologicznej o łącznej długości 885 m o podbudowie z tłucznia wapiennego poprzez ułożenie warstwy profilowej w ilości 100kg/m2
Powierzchnia jezdni szer. 3,5m wraz ze ścieżką ekologiczną dł. 260m
szer. 1m wynosi 3978,3 m2.

Zakres robót ujętych w kosztorysie obejmuje:
1. wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem w ilości 121,2m3
2. ułożenie w-wy profilowej 100kg/m2

Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz sztuką budowlaną.
Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w terenie.

6. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych
7. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert wariantowej
Osoba uprawniona do udzielania informacji jest Magdalena Korpolak- Komorowska Kierownik Referatu Budownictwa Inwestycji i Rolnictwa pok. nr 8 bud. B tel. 230-53-37

8.Termin wykonania zamówienia :
- rozpoczęcie: 3 dni od zawarcia umowy
- zakończenie : 15 grudzień 2009 r.

9.Opis warunków udziału w postępowaniu :
Wykonawcy winni złożyć:
9.1. ofertę na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
9.2. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 1.500,00 zł , które może być wniesione w jednej z poniższych form:
w pieniądzu : na konto Zamawiającego :
BOŚ S.A. 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póź zm. ). Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
11.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
- oferowana cena wykonania zamówienia: 100 %.
12.Oferty należy składać w terminie do 17.11.2009 roku do godz 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy , budynek A pok. nr 5 . I piętro przy ul. Królewieckiej 7 we Włocławku.
13. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2009 r godz. 9.15, budynek B- sala konferencyjna .
14.Termin związania ofertą – 30 dni od dnia otwarcia ofert.
15.Ogłoszenie podlega wywieszeniu w miejscu publicznym( na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 , na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek.
www.gmina.wloclawek.pl - i Biuletynie Zamówień Publicznych UZP www.uzp.gov.pl
16.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

Włocławek, 27.10.2009 r.

Specyfikacja

metryczka


Wytworzył: Referat (27 października 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (27 października 2009, 10:06:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1309