Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót: droga gminna w m. Ładne- Józefowo

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT


1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek
2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) , którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14 000 euro i nie przekracza kwoty 5.510.000 euro.
3. tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53
e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl ,www.gmina.wloclawek.pl
4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A za odpłatnością 10,0 zł + Vat po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego .
5. Przedmiot zamówienia : „ Przebudowa drogi gminnej o długości 1600 m w miejscowości Ładne- Józefowo – nawierzchnia asfaltowa od km 2+100 do km 3 +700 „

OBIEKT: Droga gminna

BRANŻA : Drogowa

ADRES INWESTYCJI: Droga gminna w m. Ładne- Józefowo


Zakres robót obejmuje:
Zakres prac obejmuje wykonanie warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej z jednokrotnym powierzchniowym utrwaleniem grysami bazaltowymi odcinka drogi gminnej o długości 1600 m na istniejącej podbudowie z tłucznia wapiennego

Powierzchnia jezdni szer. 3,5m wynosi 5700 m2.

Zakres robót ujętych w kosztorysie obejmuje:
-skropienie podbudowy emulsją asfaltową
-wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą profilową MMA w ilości
60kg/m2
-jednokrotne powierzchniowe utrwalenie grysami 5/8mm na emulsji
asfaltowej

6. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych
7. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert wariantowej
Osoba uprawniona do udzielania informacji jest Magdalena Korpolak- Komorowska Kierownik Referatu Budownictwa Inwestycji i Rolnictwa pok. nr 8 bud. B tel. 230-53-37
8.Termin wykonania zamówienia 30.06. 2009 r.

9.Opis warunków udziału w postępowaniu :
Wykonawcy winni złożyć:
9.1. ofertę na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
9.2. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 1500,00 zł , które może być wniesione w jednej z poniższych form:
w pieniądzu : na konto Zamawiającego :
BOŚ S.A. 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póź zm. ).
Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
11.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
- oferowana cena wykonania zamówienia: 100 %.
12.Oferty należy składać w terminie do 22.05.2009 roku do godz 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy , budynek A pok. nr 5 . I piętro przy ul. Królewieckiej 7 we Włocławku.
13. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2009 r godz. 10.30 , budynek B- sala konferencyjna .
14.Termin związania ofertą – 30 dni od dnia otwarcia ofert.
15.Ogłoszenie podlega wywieszeniu w miejscu publicznym( na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 , na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek. www.gmina.wloclawek.pl - i Biuletynie Zamówień Publicznych UZP www.uzp.gov.pl
16.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.


Włocławek, 30.04.2009 r.

specyfikacja

metryczka


Wytworzył: Referat (30 kwietnia 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (30 kwietnia 2009, 09:49:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1168