Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót: Świetlice wiejskie wraz z terenami wokół

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT

1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek
2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) , którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14 000 euro i nie przekracza kwoty 5.510.000 euro.
3. tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53
e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A za odpłatnością 10,0 zł + Vat po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego .
5. Przedmiot zamówienia : Roboty budowlane – remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół dla programu „Podniesienie jakości życia na terenie wsi Dąb Polski i Modzerowo poprzez remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół (plac zabaw, boisko) .

OBIEKT : Świetlice wiejskie wraz z terenami wokół

BRANŻA : Budowlano- drogowa

ADRES INWESTYCJI : Dąb Polski , Modzerowo


Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Roboty budowlane – remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół dla programu „Podniesienie jakości życia na terenie wsi Dąb Polski i Modzerowo poprzez remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół (plac zabaw, boisko) „.
1. Świetlica wiejska oraz plac zabaw z boiskiem w miejscowości Modzerowo – 45.40.00.00-1, , 45.11.27.23-9 ) :
1. Wykonanie robót rozbiórkowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z przemurowaniem i naprawą ścian, wykonanie stropu podwieszanego wraz z izolacją cieplną, rozebranie starych podłóg i wykonanie nowych z gresów , roboty wykończeniowe wewnętrzne- wykładzina scienna z paneli, malowanie, glazura w pomieszczeniach WC i mag. Technicznym, tynk na elewacji z malowaniem, wykonanie nowych schodów wejściowych zewnętrznych z podestem, roboty instalacyjne- elektryczne, wod-kan i wyposażenie instalacji, montaż kominka
2. Wykonanie robót przygotowawczych – roboty pomiarów, wykonanie robót ziemnych, ustawienie obrzeży, wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej na podsypce piaskowej i żwirowych, budowa boiska z kostki betonowej grub. 8cm w kolorze czerwonym, bezfazowej , wykonanie ogrodzenia z 3 furtkami , wykonanie placu zabaw ze żwiru płukanego , wykonanie robót wykończeniowych – profilowania oraz obsiania trawą skarp, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

2. Świetlica wiejska oraz plac zabaw z boiskiem w miejscowości Dąb Polski – 45.40.00.00-1, , 45.11.27.23-9 ) :
1.Wykonanie robót rozbiórkowych pokrycia i konstrukcji dachu, rozebranie ścianek drewnianych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z przemurowaniem i naprawą ścian , wzmocnienie budynku poprzez spięcie wieńcem żelbetowym, wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem z blachodachówki , strop podwieszany wraz z izolacją cieplną, rozebranie starych podłóg drewnianych i wykonanie nowych z gressów , roboty wykończeniowe wewnętrzne- wykładzina ścienna z paneli , glazura w pomieszczeniach WC i mag. technicznym , roboty zewnętrzne – docieplenie ścian na elewacji, roboty instalacyjne – elektryczne, wod-kanalizacyjne i wyposażenie ubikacji , montaż kominka wraz z rozprowadzeniem ciepła.
2. Wykonanie robót przygotowawczych – roboty pomiarów, wykonanie robót ziemnych, ustawienie krawężników betonowych i obrzeży, wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki brukowej betonowej szarej na podbudowie z betonu B-15 , wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej na podsypce piaskowej , wykonanie nawierzchni boiska z kostki betonowej , ustawienie kosza typu gęsia szyja , urządzenia wielofunkcyjnego na placu zabaw, ławek, ustawienie ogrodzenia z bramą przesuwną 4 m i furtką, wykonanie robót wykończeniowych – profilowania oraz obsiania trawą skarp, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

6. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych
7. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert wariantowej
Osoba uprawniona do udzielania informacji jest Magdalena Korpolak- Komorowska Kierownik Referatu Budownictwa Inwestycji i Rolnictwa pok. nr 8 bud. B tel. 230-53-37
8.Termin wykonania zamówienia 01.10. 2009 r.
9.Opis warunków udziału w postępowaniu :
Wykonawcy winni złożyć:
9.1. ofertę na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
9.2. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 7000,00 zł , które może być wniesione w jednej z poniższych form:
w pieniądzu : na konto Zamawiającego :
BOŚ S.A. 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póź zm. ).
Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
11.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
- oferowana cena wykonania zamówienia: 100 %.
12.Oferty należy składać w terminie do 22.05.2009 roku do godz 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy , budynek A pok. nr 5 . I piętro przy ul. Królewieckiej 7 we Włocławku.
13. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2009 r godz. 9:15 , budynek B- sala konferencyjna .
14.Termin związania ofertą – 30 dni od dnia otwarcia ofert.
15.Ogłoszenie podlega wywieszeniu w miejscu publicznym( na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 , na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek.
www.gmina.wloclawek.pl - i Biuletynie Zamówień Publicznych UZP www.uzp.gov.pl
16.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.


Włocławek, 30.04.2009 r.

załączniki4.05.rar

Załaczniki_08_05_09.rar

Wyjaśnienie do przetargu 15.05.2009

specyfikacja

metryczka


Wytworzył: Referat (30 kwietnia 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (30 kwietnia 2009, 09:39:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1533