OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT: Dostawa urządzeń do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włocławek „ CPV 44163112-8

O G Ł O S Z E N I E

O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT

1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek

2. Postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) w trybie przetargu nieograniczonego , którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14 000 euro i nie przekracza kwoty 206.000 euro.

3. tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53

e-mail :rbiir@gmina.wloclawek.pl

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A za odpłatnością 10,0 zł + Vat po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego .

5. Przedmiot zamówienia : Dostawa urządzeń do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włocławek „ CPV 44163112-8

ADRES INWESTYCJI : Teren Gminy Włocławek

Zakres dostaw obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie na teren Gminy Włocławek materiałów i urządzeń budowlanych w celu wykonania 100 przydomowych oczyszczalni ścieków .

PRZEWIDYWANY ZAKRES ZAMÓWIENIA

1

3

4

5

1

Zbiornik przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków 2000l z tworzywa sztucznego

Wraz z nadbudową zbiorników H=do 70cm

46,00

Szt.

2

Zbiornik przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków 3000l z tworzywa sztucznego

Wraz z nadbudową zbiorników H=do 70cm

35,00

Szt.

3

Zzbiornik przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków 4000l z tworzywa sztucznego

Wraz z nadbudową zbiorników H=do 70cm

19,00

Szt.

4

Studzienki kanalizacyjne systemowe rozdzielcze systemowa

do oczyszczalni ścieków

46,00

kpl

5

Studzienki kanalizacyjne systemowe rozdzielcze systemowa

do oczyszczalni ścieków

35,00

kpl

6

Studzienki kanalizacyjne systemowe rozdzielcze systemowa

do oczyszczalni ścieków

19,00

kpl

7

8

Studzienki kanalizacyjne systemowe przelotowe" o średnicy 425 mm ,przelotowa ..Zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą z PVC z uszczelką,kineta studzienki z PE

Studzienki kanalizacyjne systemowe zamykająca systemowa

do oczyszczalni ścieków

30,00

100,00

kpl


Kanały z rur drenażowych PVC. Rurociągi PVC drenarskie o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone na wcisk

6 214,00

m

9

Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone na wcisk o sztywności obwodowej SN4

1 200,00

m

10

Rurociągi z PVC kanalizacyjne do kanalizacji zewnętrznej o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach budynków- odpowietrzenia

800,00

m

11

Rury wywiewne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych

200,00

szt

12

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk- kolana <90st.

748,00

szt

13

PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone na wcisk, osztywności obwodowej SN8

1 200,00

m

6. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych

7. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert wariantowej

Osoba uprawniona do udzielania informacji jest Magdalena Korpolak- Komorowska Kierownik Referatu Budownictwa Inwestycji i Rolnictwa pok. nr 8 bud. B tel. 230-53-37

8.Termin wykonania zamówienia od 04.05.2009 do 15.10.2009 r.

9.Opis warunków udziału w postępowaniu :

Wykonawcy winni złożyć:

9.1. ofertę na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

9.2. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 5000,00 zł , które może być wniesione w jednej z poniższych form:

w pieniądzu : na konto Zamawiającego :

BOŚ S.A. 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052

poręczeniach bankowych,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póź zm. ).

Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.

11.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:

oferowana cena wykonania zamówienia: 100 %.

12.Oferty należy składać w terminie do 02.04.2009 roku do godz 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy , budynek A pok. nr 5 . I piętro przy ul. Królewieckiej 7 we Włocławku.

13. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04.2009 r godz. 9.15, budynek B- sala konferencyjna .

14.Termin związania ofertą – 30 dni od dnia otwarcia ofert.

15.Ogłoszenie podlega wywieszeniu w miejscu publicznym( na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 , na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek. www.gmina.wloclawek.pl - i Biuletynie Zamówień Publicznych UZP www.uzp.gov.pl

16.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

Włocławek, 25.03.2009 r.

zapytania do SIWZ

Specyfikacja

metryczka


Wytworzył: Referat (26 marca 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (26 marca 2009, 09:26:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1524