Drugi nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , położonej w miejscowości Modzerowo

Włocławek  3 marca 2009r.
OGŁOSZENIE
WÓJTA  GMINY  WŁOCŁAWEK
 
         Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r nr 142, poz 1591z późn. zm./,
art. 28 , art. 37 ust. 1, art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz 2603 / , § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz 2108 / 

OGŁASZAM

Drugi ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , położonej w  miejscowości Modzerowo , oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działka nr 332/9 o pow. 26 500 m2, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym we Włocławku Księgę Wieczystą nr  36785, w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek.
W aktualnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 18 UT –teren usług turystyki /zabudowa pensjonatowa, zaplecze sportowo-rekreacyjne , boiska, korty  tenisowe , pole golfowe/. /w nieruchomość  jest wolna od wszelkich obciążeń.
 
Cena wywoławcza do przetargu wynosi  546 700,00 zł.

Wadium 10 % ceny wywoławczej -  54 670,00  zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2009 r. o godzinie 12 00. w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7  -sala konferencyjna.
 
Postąpienie nie niższe niż 1 % ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .
Do sprzedaży w/w nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54 , poz. 535 ze zm./ . Należny podatek VAT
w wysokości 22 % zostanie doliczony  do wylicytowanej w przetargu ceny zakupu.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium które należy wpłacić w kasie  tutejszego Urzędu Gminy bądź na konto BOŚ S.A O/Włocławek  nr 621540 1069 2001 8700 6419 0002 nie później niż 3 dni przed dniem przeprowadzenia przetargu.
Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazane konto.
 
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:
-          osoby fizyczne – dowód osobisty a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym ,
-          osoby prawne i jednostki  organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru / ważny 3 miesiące/ , pełnomocnictwa , dowody tożsamości  osób reprezentujących podmiot ,
-          oryginał dowodu wpłaty wadium,
 
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu . Wadium wniesione przez uczestnika , który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości . Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu. W przypadku uchylania się przez tę osobę od  zawarcia umowy lub nie uiszczenia należności w wyznaczonym terminie wadium ulegnie przepadkowi na rzecz sprzedającego.
 
O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w ciągu
 1 miesiąca  od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Nabywca ponosi wszystkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu w tym 
koszty  wyceny, ogłoszenia   oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.
 
Działając w imieniu Wójta Gminy Włocławek, Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z  ważnych powodów – art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity
 
Dz. U.  z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami / .
Szczegółowych  informacji dotyczących  przetargu udziela Inspektor d/s gospodarki gruntami  Maria Maciaszek w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek , pok. nr 1 tel .054 2305336
w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Referat (12 marca 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (12 marca 2009, 09:17:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1547