Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , położonej w miejscowości Warząchewka Polska

Włocławek dnia 18 lutego 2009 r.

O G L O S Z E N I E
Wójta Gminy WłocławekDziałając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r nr 142, poz 1591z późn. zm./,art. 28 , art. 37 ust. 1, art. 38, ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz 2603 / , § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz 2108 /

OGŁASZAM


drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Włocławek

1. Nieruchomości niezabudowanej , położonej w miejscowości Warząchewka Polska , oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działka nr 499 o pow. 4 000 m2, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym we Włocławku Księgę Wieczystą nr 30365, w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek. Aktualnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania w drodze decyzji administracyjnej . Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń . Cenę wywoławczą nieruchomości w drugim przetargu ustala sie w wysokości 67 900,00 zł. Wadium 10 % ceny wywoławczej - 6 790,00 zł. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 25 września 2008 r. zakończył sie wynikiem negatywnym. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 31 marca 2008 r. o godzinie 11 30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7 -sala konferencyjna.

2. Nieruchomości niezabudowanej , położonej w miejscowości Warząchewka Polska , oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działka nr 495 o pow. 4 500 m2, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym we Włocławku Księgę Wieczystą nr 36842, w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek. Aktualnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania w drodze decyzji administracyjnej . Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń. Cenę wywoławczą nieruchomości w drugim przetargu ustala sie w wysokości 76 400,00 zł. Wadium 10 % ceny wywoławczej - 7 640,00 zł. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 31 marca 2008 r. o godzinie 12 00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7 -sala konferencyjna.

3. Nieruchomości niezabudowanej , położonej w miejscowości Skoki Duże , oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działka nr 150/4 o pow. 54 900 m2, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym we Włocławku Księgę Wieczystą nr 9281, w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek. Nieruchomość w aktualnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego stanowi lasy i grunty leśne. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń . Cenę wywoławczą nieruchomości w drugim przetargu ustala sie w wysokości 193 600,00 zł. Wadium 10 % ceny wywoławczej - 19 360,00 zł. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 31 marca 2008 r. o godzinie 12 30. w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7 -sala konferencyjna

Postąpienie nie niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Do sprzedaży w/w nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54 , poz. 535 ze zm./ . Należny podatek VAT w wysokości 22 % zostanie doliczony do wylicytowanej w przetargu ceny zakupu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium które należy wpłacić w kasie tutejszego Urzędu Gminy bądź na konto BOŚ S.A O/Włocławek nr 621540 1069 2001 8700 6419 0002 nie później niż 3 dni przed dniem przeprowadzenia przetargu. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazane konto. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:
- osoby fizyczne – dowód osobisty a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym ,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru / ważny 3 miesiące/ , pełnomocnictwa , dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot , oryginał dowodu wpłaty wadium,
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu . Wadium wniesione przez uczestnika , który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości . Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu. W przypadku uchylania się przez tę osobę od zawarcia umowy lub nie uiszczenia należności w wyznaczonym terminie wadium ulegnie przepadkowi na rzecz sprzedającego.
O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi wszystkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu w tym koszty wyceny, ogłoszenia oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej. Działając w imieniu Wójta Gminy Włocławek, Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów – art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami /

. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Inspektor d/s gospodarki gruntami Maria Maciaszek w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek , pok. nr 1 tel .054 2305336 w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Referat (24 lutego 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (24 lutego 2009, 09:01:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1518