Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Modzerowo

O G L O S Z E N I E
Wójta Gminy WłocławekDziałając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r nr 142, poz 1591z późn. zm./,art. 28 , art. 37 ust. 1, art. 38, ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz 2603 / , § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz 2108 /

OGŁASZAM


drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Włocławek

1.Nieruchomości zabudowanej budynkiem po szkole podstawowej, położonej w miejscowości Skoki Duże , oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działka nr 43 o pow. 3600 m2, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym we Włocławku Księgę Wieczystą nr 60276, w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek. W aktualnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi teren oznaczony symbolem UO teren usług oświaty – szkoła. Nieruchomość obciążana jest obowiązkami wynikającymi z umowy najmu lokalu mieszkalnego zawartą z Panią Mariolą Jankowską. Cenę wywoławczą nieruchomości w drugim przetargu ustala się w wysokości 303 000,00 zł. Wadium 10 % ceny wywoławczej - 30 300,00 zł. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 28 października 2008 r. zakończył sie wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 31 marca 2008 r. o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7 -sala konferencyjna.

2. Nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Modzerowo , oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działka nr 128/56 o pow. 2 500 m2, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym we Włocławku Księgę Wieczystą nr 37537, w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek.Nieruchomość w aktualnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.Cenę wywoławczą nieruchomości w drugim przetargu ustala się w wysokości 62 400,00 zł. Wadium 10 % ceny wywoławczej - 6 240,00 zł.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 31 marca 2008 r. o godzinie 11 00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7 -sala konferencyjna.

Postąpienie nie niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .Do sprzedaży w/w nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54 , poz. 535 ze zm./ . Należny podatek VAT w wysokości 22 % zostanie doliczony do wylicytowanej w przetargu ceny zakupu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium które należy wpłacić w kasie tutejszego Urzędu Gminy bądź na konto BOŚ S.A O/Włocławek nr 621540 1069 2001 8700 6419 0002 nie później niż 3 dni przed dniem przeprowadzenia przetargu. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazane konto. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:
- osoby fizyczne – dowód osobisty a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym ,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru / ważny 3 miesiące/ , pełnomocnictwa , dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot , oryginał dowodu wpłaty wadium,
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu . Wadium wniesione przez uczestnika , który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości . Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu. W przypadku uchylania się przez tę osobę od zawarcia umowy lub nie uiszczenia należności w wyznaczonym terminie wadium ulegnie przepadkowi na rzecz sprzedającego.

O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Nabywca ponosi wszystkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu w tym koszty wyceny, ogłoszenia oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.Działając w imieniu Wójta Gminy Włocławek, Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów – art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami / .

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Inspektor d/s gospodarki gruntami Maria Maciaszek w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek , pok. nr 1 tel .054 2305336 w godzinach pracy Urzędu. 

metryczka


Wytworzył: Referat (24 lutego 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (24 lutego 2009, 08:56:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1818