Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót: Drogi gminne w miejscowościach: Markowo, Poddębice, Józefowo- Ładne, Dąb Polski

O G L O S Z E N I E
O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek

2. Postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) w trybie przetargu nieograniczonego , którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14 000 euro i nie przekracza kwoty 206.000 euro.
3. tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53
e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl ,www.gmina.wloclawek.pl

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A za odpłatnością 10,0 zł + Vat po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego .
5. Przedmiot zamówienia : DOSTAWĘ MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO WAPIENNO - ŻWIROWEGO O WYMIARACH 0-31,5 mm

ADRES INWESTYCJI : Drogi gminne w miejscowościach: Markowo, Poddębice, Józefowo- Ładne, Dąb Polski
Zakres dostaw obejmuje:

Dostarczanie kruszywa w ilościach i terminach uzgodnionych z Zamawiającym na następujące drogi położone w niżej wymienionych miejscowościach na terenie Gminy Włocławek- miejsce dostawy


1. Józefowo- Ładne – 3250 ton
2.Markowo – 1000 ton
3.Poddębice- 600 ton
4. Dąb Polski – 4550 ton
6. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych
7. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert wariantowej
Osoba uprawniona do udzielania informacji jest Magdalena Korpolak- Komorowska Kierownik Referatu Budownictwa Inwestycji i Rolnictwa pok. nr 8 bud. B tel. 230-53-37
8.Termin wykonania zamówienia od 20.03.2009 31.10.2009 r.
9.Opis warunków udziału w postępowaniu :

Wykonawcy winni złożyć:
9.1. ofertę na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
9.2. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 4000,00 zł , które może być wniesione w jednej z poniższych form:
w pieniądzu : na konto Zamawiającego :
BOŚ S.A. 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póź zm. ).
Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
11.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
- oferowana cena wykonania zamówienia: 100 %.
12.Oferty należy składać w terminie do 03.02.2009 roku do godz 10.00 w siedzibie
Urzędu Gminy , budynek A pok. nr 5 . I piętro przy ul. Królewieckiej 7 we Włocławku.
13. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2009 r godz. 10.15, budynek B- sala konferencyjna .
14.Termin związania ofertą – 30 dni od dnia otwarcia ofert.
15.Ogłoszenie podlega wywieszeniu w miejscu publicznym( na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 , na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek. www.gmina.wloclawek.pl - i Biuletynie Zamówień Publicznych UZP www.uzp.gov.pl
16.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

Włocławek, 22.01.2009 r. pobierz

metryczka


Wytworzył: Referat (23 stycznia 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (23 stycznia 2009, 08:46:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1186