Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót: obiekt - droga gminna

O G L O S Z E N I E
O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek
2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) , którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14 000 euro i nie przekracza kwoty 5.510.000 euro.
3. tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53
e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl ,www.gmina.wloclawek.pl
4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A za odpłatnością 10,0 zł + Vat po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego .
5. Przedmiot zamówienia : „Przebudowa drogi gminnej o długości 900 m w miejscowości Warząchewka Nowa- Warząchewka Królewska – nawierzchnia asfaltowa

OBIEKT: Droga gminna

BRANŻA :Drogowa

ADRES INWESTYCJI:Droga gminna w m. Warząchewka Nowa- Warząchewka Królewska
Zakres robót obejmuje:

1. Nacięcie szczelin pozornych w istniejącej podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem ,
2. Ułożenie warstwy profilowej z mieszanki mineralno- asfaltowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm oraz wyrównanie na 25 % w ilości 25kg/m2
3. Wykonanie robót wykończeniowych
Powierzchnia jezdni szer. 3,5m wynosi 3177,5 m2.
6. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych
7. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert wariantowej
Osoba uprawniona do udzielania informacji jest Magdalena Korpolak- Komorowska Kierownik Referatu Budownictwa Inwestycji i Rolnictwa pok. nr 8 bud. B tel. 230-53-37
8.Termin wykonania zamówienia 15.06.2009 r.
9.Opis warunków udziału w postępowaniu :
Wykonawcy winni złożyć:
9.1. ofertę na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
9.2. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 2000,00 zł , które może być wniesione w jednej z poniższych form:
w pieniądzu : na konto Zamawiającego :
BOŚ S.A. 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052

- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póź zm. ). Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
11.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:

- oferowana cena wykonania zamówienia: 100 %.
12.Oferty należy składać w terminie do 04.02.2009 roku do godz 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy , budynek A pok. nr 5 . I piętro przy ul. Królewieckiej 7 we Włocławku.
13. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2009 r godz. 9.15, budynek B- sala konferencyjna .
14.Termin związania ofertą – 30 dni od dnia otwarcia ofert.
15.Ogłoszenie podlega wywieszeniu w miejscu publicznym( na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 , na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek. www.gmina.wloclawek.pl - i Biuletynie Zamówień Publicznych UZP www.uzp.gov.pl
16.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

Włocławek, 14.01.2009 r. pobierz specyfikacje

metryczka


Wytworzył: Referat (15 stycznia 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (15 stycznia 2009, 08:43:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1124