Dostawa fabrycznie nowego autobusu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
1).Zamawiajacy: Gmina Wloclawek ul. Królewiecka 7 87-800 Wloclawek

2) Określenie trybu zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa fabrycznie nowego autobusu z ilością miejsc 37 plus kierowca, oraz 1 miejsce przystosowane do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223 poz.1655).

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia. e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl ,www.gmina.wloclawek.pl Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 2 bud. A za odpłatnością 10,0 zł + Vat po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego .

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych. Cechy jakościowe: - pojazd fabrycznie nowy z roku produkcji 2008 - wymagana homologacja na autobus. - samochód powinien spełniać wszystkie warunki techniczne dla tego typu pojazdu a jego wyposażenie ma być zgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym Parametry techniczne: Przedmiotem dostawy: Fabrycznie nowy z bieżącej produkcji autobus 37 miejscowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim, spełniającym następujące wymagania:

1) rok produkcji: autobus fabrycznie nowy – rok produkcji 2008.

2) kolor nadwozia: biały

3) ilość miejsc pasażerskich: 37 miejsc siedzących +1 kierowca + 1 miejsce do przewożenia osoby na wózku inwalidzkim po demontażu odpowiednich foteli pasażerskich.

4) silnik (umiejscowienie z przodu lub z tyłu):
- 6 cylindrowy o mocy powyżej 150 kW
- pojemność powyżej 5000 cm3
- spełniający normy EURO 4 w zakresie emisji spalin i hałasu.

5) skrzynia biegów :
- manualna 6-cio biegowa zsynchronizowana , plus bieg wsteczny.

6) hamulce :
- pneumatyczne dwuobwodowe, przodu i tyłu tarczowe.
- ABS system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania.

7) układ kierowniczy:
- przekładnia kierownicza ze wspomaganiem hydraulicznym.
- kolumna kierownicza regulowana.

9) drzwi:
- pasażerskie – przednie – jednoskrzydłowe sterowane pneumatycznie ze stanowiska kierowcy (umiejscowione przed przednią osią).
- pasażerskie – tylne – jednoskrzydłowe mechaniczne służące do wprowadzania wózków inwalidzkich (umiejscowione za tylną osią).
- drzwi kierowcy mechaniczne.

11) instalacja elektryczna:
- napięcie znamionowe 24V
- dwa akumulatory o pojemności minimum 140 Ah każdy.
- lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie.
- zestaw radiowy( radioodtwarzacz CD, wzmacniacz, zestaw głośników, mikrofon)

12) przedział kierowcy:
- fotel kierowcy z poduszką pneumatyczną
- kabina kierowcy typu otwartego
- szyba w2 drzwiach kierowcy sterowana elektrycznie

13) inne wyposażenie:
- ogrzewanie – wodne niezależne o mocy nie mniejszej niż 24 kW z termoizolacją rur, złączek
- podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej, wyłożona wykładziną gładką, antypoślizgowa, szczelna, zapewniająca możliwość mycia urządzeniami mechanicznymi
- podłoga wzmocniona na całej długości autobusu
- instalacja nagłaśniająca przestrzeni pasażerskiej w systemie stereo z mikrofonem dla kierowcy
- firanki w oknach
- fotele miękkie tapicerowane z podłokietnikiem od strony przejścia
- szkielet podwozia i szkielet nadwozia zabezpieczony antykorozyjnie
- poszycie wewnętrzne ścian i sufitu wykonane z płyty laminowanej
- ściany i dach pojazdu izolowane termicznie
- bagażniki wewnętrzne
- bagażnik zewnętrzny o pojemności min. 1m3
- okna – szyby boczne wklejane do nadwozia
- wycieraczki z przodu autobusu
- w podłodze szyny do bezpiecznego mocowania wózka inwalidzkiego
- pasy do mocowania wózka inwalidzkiego
- komplet biodrowych pasów bezpieczeństwa dla pasażera na wózku inwalidzkim
- podjazd/szyny/podest ułatwiające wjazd/zjazd wózka inwalidzkiego

14.) pozostałe wyposażenie:
- dwie gaśnice 6 kg
- apteczka
- ogranicznik prędkości
- tachograf cyfrowy dla dwóch kierowców
- trójkąt ostrzegawczy
- uchwyty do mocowania tablic ( uwaga dzieci)

15.) wymagania gwarancyjne:
- gwarancja mechaniczne na okres min. 24 miesięcy. W pierwszym roku gwarancja powinna obejmować cały pojazd, w drugim roku układ napędowy i nadwozie
- gwarancja na perforację elementów nadwozia na okres min. 36 miesięcy od daty wydania – odbioru przedmiotu zamówienia
- gwarancja na lakier na okres min. 36 miesięcy od daty wydania – odbioru przedmiotu zamówienia

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1. Odbiór pojazdu nastąpi w siedzibie Wykonawcy
2. Wraz z pojazdem Wykonawca winien dostarczyć:
a) instrukcję obsługi w języku polskim
b) świadectwo homologacji
3. Zamawiający nie dopuszcza produkcji jednostkowej oraz próbnej ( autobus musi być wyprodukowany w ilości min. 10 szt.) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej. Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.

6) Termin wykonania zamówienia. 15 grudzień 2008r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:
1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Akceptuje warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania tych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena zostanie przeprowadzona systemem zero-jedynkowym (spełnia - nie spełnia). Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osoby podpisujące ofertę, w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osoby, które nie są wymienione w odpisie albo zaświadczeniu; W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie; (Wykonawca musi wykazać, że dokonał przynajmniej trzech dostaw autobusów o wartości każdej dostawy nie mniejszej niż 200 tys. zł. Do wykazu dołączy referencję lub inny dokument poprzedniego zamawiającego potwierdzający że dostawa została dokonana należycie).
3) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca. (Wykonawca musi wykazać (oświadczyć), że dysponuje zapleczem serwisowym do świadczenia obsługi gwarancyjnej autobusów).
4) Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówieni, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; (Wykonawca musi wykazać, że zatrudnia przynajmniej dwóch mechaników posiadających umiejętność dokonywania napraw i przeglądów gwarancyjnych autobusów o doświadczeniu zawodowym nie mniejszym niż 5 lat. Należy opisać kwalifikacje mechaników).
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. 6 niniejszej specyfikacji składa następujące dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6. OFERTA SKŁADANA PRZEZ PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE (KONSORCJUM): W przypadku złożenia przez dwa lub kilka podmiotów (tj. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) oferty wspólnej (konsorcjum) do oferty musi być załączona umowa konsorcjum. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:
- Jednoznacznie określała wspólne przedsięwzięcie gospodarcze obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia.
- Zawierała zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej i realizacji zamówienia publicznego w przypadku wyboru oferty.
- Określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu wiodącego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z zamawiającym.
- Stwierdzała, że partnerzy konsorcjum będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zadania inwestycyjnego,
- Była zawarta na czas trwania umowy, powiększony o okres obowiązywania gwarancji i rękojmi. - Określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia. - Opatrzona podpisami . Podmiot wiodący wskazany w umowie i przedkładający ofertę zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich dokumentów wymienionych w SIWZ. Każdy podmiot oferty wspólnej (konsorcjum) zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymienione w SIWZ. Oferta składana przez spółkę cywilną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, wykonawca zobowiązany jest do złożenia: - wszystkich dokumentów wymienionych w SIWZ, dodatkowo umowa regulująca prawa i obowiązki wspólników Oferta składana przez spółkę z o.o. - wszystkich dokumentów wymienionych w SIWZ, dodatkowo umowa spółki W przypadku spółek z o.o. gdy wartość zamówienia przekracza podwójną wielkość kapitału zakładowego, zarząd spółki powinien być upoważniony uchwałą zgromadzenia wspólników do zawierania umów (art. 17 § 2, art. 230 i art. 624 Kodeksu Spółek Handlowych). Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wykonawca obowiązany jest ponadto do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych

8) Informacja na temat wadium.. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4000zł. Wadium może być wnoszone w formie w pieniądzu : na konto Zamawiającego : BOŚ 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052 - przed upływem terminu składania ofert Zamawiający udokumentuje wyciągiem z konta potwierdzenie wpłaty wadium przez Wykonawcę.
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póź zm. ).

Sposób przekazania: dołączone w oryginale do oferty przed upływem terminu składania ofert.
- Wadium złożone w oryginale do oferty wyczerpuje postawiony warunek. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie. Podstawą oceny ofert w przetargu jest kryterium ceny. Waga tego kryterium 100%.

10) Miejsce i termin składania ofert. Oferty można składać do dnia 15.09.2008r. do godziny 9:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Włocławek ul Królewiecka 7, 87-800 Włocławek .

11) Termin związania ofertą. Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 P.z.p termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

12) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej. Nie dotyczy

13) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów. Nie dotyczy

14) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna. Nie dotyczy Włocławek, dnia 05.09.2008 r. SIWZ.doc

metryczka


Wytworzył: Referat (5 września 2008)
Opublikował: Kamil Wieczorek (5 września 2008, 08:38:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1415