Ogłoszenie przetargu na wykonanie robót - Roboty Bitumiczne

O G L O S Z E N I E O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT
1.Zamawiajacy: Gmina Wloclawek ul. Królewiecka 7 87-800 Wloclawek

2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówien publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ) o wartosci mniejszej od kwot progowych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na roboty budowlane .

3. tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53

e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl ,www.gmina.wloclawek.pl

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z zalacznikami jest dostepna do odbioru w siedzibie Zamawiajacego pok. Nr 2 bud. A za odplatnoscia 10,0 zl + Vat po wypelnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiajacego .

5. Przedmiot zamówienia : „Budowa drogi gminnej w miejscowosci Lagiewniki - Warzachewka Nowa dlugosci 900 mb – roboty bitumiczne ( CPV 45233000-9 )

OBIEKT: Droga gminna
BRANZA :Drogowa
ADRES INWESTYCJI: Droga gminna w m. Łagiewniki – Warząchewka Nowa

Zakres robót obejmuje:
1. wykonanie robót przygotowawczych- mechaniczne oczyszczenie podbudowy;
2. skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltową
3. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego stand .II grubość warstwy po
zagęszczeniu 5 cm
4. wykonanie nawierzchni zjazdów z warstwy ścieralnej betonu asfaltowego stand. II
grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm Ogłoszenie przetargu
6. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych Ogłoszenie przetargu
7. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert wariantowej
Osoba uprawniona do udzielania informacji jest Magdalena Korpolak- Komorowska
Kierownik Referatu Budownictwa Inwestycji i Rolnictwa pok. nr 2 bud. B tel. 230-53-37 Ogłoszenie przetargu
8.Termin wykonania zamówienia 10.10.2008 r.

9.Opis warunków udziału w postępowaniu :

Wykonawcy winni złożyć:

9.1. ofertę na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
9.2. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 1000,00 zł , które może być wniesione w jednej z poniższych form:
w pieniądzu : na konto Zamawiającego :

BOŚ S.A. 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052

- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póź zm. ).
Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.

11.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający przy wyborze oferty będzie się
kierował następującymi kryteriami:
- oferowana cena wykonania zamówienia: 100 %.

12.Oferty należy składać w terminie do 06.08.2008 roku do godz 9.00 w siedzibie
Urzędu Gminy , budynek A pok. nr 5 . I piętro przy ul. Królewieckiej 7 we Włocławku.

13. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2008 r godz. 9.15, budynek B- sala konferencyjna .

14.Termin związania ofertą – 30 dni od dnia otwarcia ofert.

15.Ogłoszenie podlega wywieszeniu w miejscu publicznym( na tablicy ogłoszeń) w
Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 , na stronach internetowych Urzędu
Gminy Włocławek. www.gmina.wloclawek.pl - i Biuletynie Zamówień Publicznych UZP www.uzp.gov.pl

16.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

Włocławek, 17.07.2008 r. Dokumentacja.exe

metryczka


Wytworzył: Referat (17 lipca 2008)
Opublikował: Kamil Wieczorek (17 lipca 2008, 08:31:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1217