Ogłoszenie przetargu na wykonanie robót: "Budowa drogi gminnej w miejscowosci Lagiewniki - Warzachewka Nowa dlugosci 900 mb – I Etap (CPV 45233120-6)"

O G L O S Z E N I E O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT
1.Zamawiajacy: Gmina Wloclawek ul. Królewiecka 7 87-800 Wloclawek

2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówien publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ) o wartosci mniejszej od kwot progowych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na roboty budowlane .

3. tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53

e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl ,www.gmina.wloclawek.pl

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z zalacznikami jest dostepna do odbioru w siedzibie Zamawiajacego pok. Nr 2 bud. A za odplatnoscia 10,0 zl + Vat po wypelnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiajacego .

5. Przedmiot zamówienia : „Budowa drogi gminnej w miejscowosci Lagiewniki - Warzachewka Nowa dlugosci 900 mb – I Etap ( CPV 45233120-6 )

OBIEKT: Droga gminna
BRANZA :Drogowa
ADRES INWESTYCJI: Droga gminna w m. Lagiewniki – Warzachewka Nowa

Zakres robót obejmuje:

1. wykonanie robót przygotowawczych;

2. wykonanie robót ziemnych- nasypy z gruntu dowiezionego

3. likwidacje kolizji z kablem telekomunikacyjnym poprzez jego przelozenie poza korone drogi na dlugosci 230 mb;

4. Przedluzenie przepustu pod korona drogi z rur zelbetowych o srednicy 60 cm dlugosci 2 m z wykonaniem scianek czolowych

4. wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku grubosci 10 cm i podbudowy z tlucznia kamiennego wapiennego ( material Inwestora) o grubosci po zageszczeniu 20 cm

5. wykonanie konstrukcji zjazdów – tluczen

6.roboty wykonczeniowe-plantowanie, znaki drogowe

6. Zamawiajacy nie przewiduje skladanie ofert czesciowych

7. Zamawiajacy nie przewiduje skladanie ofert wariantowej
Osoba uprawniona do udzielania informacji jest Magdalena Korpolak- Komorowska Kierownik Referatu Budownictwa Inwestycji i Rolnictwa pok. nr 2 bud. B tel. 230-53-37
8.Termin wykonania zamówienia 30.09.2008 r.

9.Opis warunków udzialu w postepowaniu :

Wykonawcy winni zlozyc:

9.1. oferte na druku stanowiacym zalacznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

9.2. oswiadczenie o spelnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówien publicznych.

Sposób sporzadzenia i zlozenia oferty winien byc zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.Oferta winna byc zabezpieczona wadium w wysokosci 1000,00 zl , które moze byc wniesione w jednej z ponizszych form:

w pieniadzu : na konto Zamawiajacego :

BOS S.A. 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052

- poreczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póz zm. ).

Dowód wplaty wadium nalezy zalaczyc do oferty.

11.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiajacy przy wyborze oferty bedzie sie kierowal nastepujacymi kryteriami:

- oferowana cena wykonania zamówienia: 100 %.

12.Oferty nalezy skladac w terminie do 16.07.2008 roku do godz 9.00 w siedzibie Urzedu Gminy , budynek A pok. nr 5 . I pietro przy ul. Królewieckiej 7 we Wloclawku.

13. Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu 16.07.2008 r godz. 9.15, budynek B- sala konferencyjna .

14.Termin zwiazania oferta – 30 dni od dnia otwarcia ofert.

15.Ogloszenie podlega wywieszeniu w miejscu publicznym( na tablicy ogloszen) w Urzedzie Gminy Wloclawek przy ul. Królewieckiej 7 , na stronach internetowych Urzedu Gminy Wloclawek. www.gmina.wloclawek.pl - i Biuletynie Zamówien Publicznych UZP www.uzp.gov.pl

16.Zamawiajacy nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

Wloclawek, 25.06.2008 r.

specyfikacja.doc

Kosztorys str1.xls

Kosztorys str2.doc

Przedmiar Robót.doc

metryczka


Wytworzył: Referat (25 czerwca 2008)
Opublikował: Kamil Wieczorek (25 czerwca 2008, 08:23:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1274