Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Włocławek

Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym
I. Rodzaj zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 1. Zadanie publiczne na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych i młodzieży w formie wsparcia:
- „Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2008 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek” - kwota na zadanie ogółem: 44.000,00 zł. 
II. Zasady przyznawania dotacji. Dotacja może być przyznana po uwzględnieniu w szczególności następujących kryteriów:
1. Całkowity koszt realizacji zadania (kosztorys) oraz sposób realizacji.
2. Wielkość środków finansowych własnych podmiotu ubiegającego się, na realizację zadania.
3. Możliwości finansowe gminy, określone w uchwale budżetowej w ramach działu Kultura Fizyczna i Sport. 4. Rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania zadań w poprzednich latach.
5. Dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadania, wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie, referencje.
III. Wymogi formalne jakie powinna spełniać oferta:
1. Oferta powinna zawierać:
- nazwę i siedzibę oferenta,
- dokładny adres oferenta, numer telefonu i faxu oraz e-mail,
- formę prawną i numer rejestru, w który wpisany jest klub sportowy,
- numer NIP i REGON,
- nazwę banku i numer rachunku bankowego,
- rodzaj i cel zadania,
- szczegółowy, spójny z kosztorysem opis realizacji zadania,
- kosztorys zawierający kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania z zaznaczeniem udziału środków własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy,
- wysokość wnioskowanej dotacji,
- oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie i załącznikach do oferty informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta.
2. Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tegoż dokumentu, wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania ofert, - potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu sportowego, - informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania, - merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności.
3. W ofercie można zawrzeć informacje lub dołączyć do oferty oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty zawierające referencje, czy potwierdzające wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenia oferenta.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Konkurs na realizację zadania w zakresie sportu kwalifikowanego w Gminie Włocławek”.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno być wykonane w roku 2008, a szczegółowy termin realizacji zostanie określony w umowie. 2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
V. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w terminie do dnia 08.05.2008 r. do Urzędu Gminy we Włocławku, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek. Druki ofert można pobierać w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. Nr 3. VI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, budynek B, sala obrad w dniu 12.05.2008 r.
VII. Zastrzeżenie o prawie odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
1. Prawo odwołania konkursu przysługuje Wójtowi Gminy Włocławek.
2. Prawo przesunięcia terminu składania ofert przysługuje Komisji Konkursowej.
VIII. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.
W ciągu 14 dni zostanie dokonana ocena i wybór ofert- od upływu terminu składania ofert, chyba że Komisja Konkursowa podejmie decyzję o dodatkowym terminie do uzupełnienia braków w ofertach. 1.Ocena ofert pod względem formalnym:
- oferta złożona przez uprawniony podmiot,
- zachowaniem terminu składania ofert,
- podpisana została przez osoby umocowane do reprezentacji,
- zawiera wszystkie informacje wymienione w ogłoszeniu o konkursie. Jedynie oferty spełniające wymogi formalne podlegać będą dalszej ocenie merytorycznej,
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria:
- celowość realizacji zadania,
- rodzaj zadania i korzyści wynikające z jego realizacji,
- ranga zadania,
- ocena możliwości realizacji zadania,
- preferowanie podmiotów działających na terenie Gminy Włocławek,
- cykliczność proponowanych zadań.
Podstawa prawna: Uchwała Nr XV/103/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2008 r. Informacji odnośnie konkursu udziela pracownik Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. 3, tel. (054) 230-53-38. Siedziba Wójta Gminy Włocławek: ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek Włocławek.

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz   

metryczka


Wytworzył: Referat (21 kwietnia 2008)
Opublikował: Kamil Wieczorek (21 kwietnia 2008, 08:14:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1507