Przetarg na : Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziałem na 2(dwa) zadania.


Ogłoszenie nr 565841-N-2019 z dnia 2019-06-27 r.

Gmina Włocławek: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziałem na 2(dwa) zadania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
   

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
   

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włocławek, krajowy numer identyfikacyjny 91086690400000, ul. Królewiecka  7 , 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, , e-mail urzad@gmina.wloclawek.pl, , faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina.wloclawek.pl


Ogłoszenie (2976kB) pdf
SIWZ (3825kB) pdf
Projekt budowlany (53kB) pdf
Obmiar UG KRUSZYNEK ELEWACJA CZWORAK (32kB) pdf
Obmiar UG KRUSZYNEK 45 TERMO BUDYNEK 18 RODZINNY (75kB) pdf
Załączniki (166kB) zip

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Magdalena Korpolak - Komorowska (27 czerwca 2019) (27 czerwca 2019)
Opublikował: Piotr Dobiński (27 czerwca 2019, 15:40:58)

Ostatnia zmiana: Piotr Dobiński (28 czerwca 2019, 10:57:07)
Zmieniono: Aktualizacja pliku załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 516