Przetarg na: przebudowę drogi gminnej Kruszynek - Świętosław

Ogłoszenie nr 562045-N-2019 z dnia 2019-06-17 r. 

Gmina Włocławek: Przebudowa drogi gminnej Kruszynek -Świętosław 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj całość w załączonym dokumencie: Ogłoszenie (7795kB) pdf

Załączniki:

SIWZ (8192kB) pdf
Załączniki do SIWZ (152kB) zip
Przedmiar (72kB) excel
Projekt budowlany (116kB) word
Kosztorys ofertowy (75kB) excel
Załącznik do formularza ofertowego (15kB) word
Zestawienie elementów drogowych (85kB) word
Załączniki 1 (4855kB) zip
Załączniki 2 (8192kB) zip

metryczka


Wytworzył: Magdalena Korpolak - Komorowska - Wójt Gminy Włocławek (17 czerwca 2019)
Opublikował: Kamil Maciejewski (18 czerwca 2019, 08:31:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 403