Przetarg na: termomodernizacja budynków świetlic wiejskich oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w podziale na 3 zadania.

Ogłoszenie nr 559153-N-2019 z dnia 2019-06-11 r.
Gmina Włocławek: Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w podziale na 3 zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19).
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

Ogłoszenie (1104kB) pdf

SIWZ (939kB) pdf

Załączniki (5801kB) plik

Przedmiary (1300kB) plik

Wyjaśnienie do SIWZ (1827kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Magdalena Korpolak - Komorowska (11 czerwca 2019)
Opublikował: Michał Szymczak (11 czerwca 2019, 16:46:37)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Paweł Górecki (25 czerwca 2019, 08:14:29)
Zmieniono: Wyjaśnienie do SIWZ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 470