Przetarg na: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modzerowo gm. Włocławek

Ogłoszenie nr 558694-N-2019 z dnia 2019-06-10 r. 
 
Gmina Włocławek: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modzerowo gm. Włocławek
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie 
 
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie 

Ogłoszenie (3308kB) pdf
Opis (116kB) word
Kosztorys ofertowy (134kB) word
Przedmiar (130kB) word
SIWZ (3886kB) pdf
Załączniki do SIWZ (165kB) zip
Załączniki techniczne (4689kB) zip

metryczka


Wytworzył: Magdalena Korpolak - Komorowska - Wójt Gminy Włocławek (10 czerwca 2019)
Opublikował: Kamil Maciejewski (10 czerwca 2019, 22:38:04)

Ostatnia zmiana: Kamil Maciejewski (10 czerwca 2019, 23:59:31)
Zmieniono: Uwidoczniono załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 347