Przetarg na: przebudowę drogi gminnej długości 388,5 mb w miejscowości Modzerowo.

Ogłoszenie nr 553273-N-2019 z dnia 2019-05-28 r.

Gmina Włocławek: Przebudowa drogi gminnej długości 388,5 mb w miejscowości Modzerowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 .
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włocławek, krajowy numer identyfikacyjny 91086690400000, ul. Królewiecka  7 , 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, 

Czytaj całość... (2725kB) pdf

SIWZ (887kB) pdf

Załączniki (4166kB) zip

Zmodyfikowany załącznik Nr 4 (58kB) word

Zmodyfikowany załącznik Nr 5 - wzór umowy (101kB) word

metryczka


Wytworzył: Magdalena Korpolak - Komorowska - Wójt Gminy Włocławek (28 maja 2019)
Opublikował: Michał Szymczak (28 maja 2019, 15:29:38)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (30 maja 2019, 09:19:40)
Zmieniono: Publikacja zmodyfikowanych załączników Nr 4 i 5

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 337