Przetarg na: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego- Gminy Włocławek

Ogłoszenie nr 549824-N-2019 z dnia 2019-05-20 r. 
 
Gmina Włocławek: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego- Gminy Włocławek 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 


Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Włocławek, krajowy numer identyfikacyjny 91086690400000, ul. Królewiecka  7 , 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, , e-mail urzad@gmina.wloclawek.pl, , faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina.wloclawek.pl

Czytaj całość... (2761kB) pdf

SIWZ z załącznikami (2258kB) pdf

Załącznik Nr 6 - wykaz mienia (147kB) excel

Załączniki edytowalne do SIWZ (38kB) word

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 29.05.2019 r. (3875kB) pdf

Poprawiony załącznik Nr 6 (24kB) excel

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 30.05.2019 r. (1304kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Korpolak - Komorowska - Wójt Gminy Włocławek (20 maja 2019)
Opublikował: Michał Szymczak (21 maja 2019, 07:55:10)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (31 maja 2019, 08:33:03)
Zmieniono: Publikacja wyjaśnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1058